.1 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

الف) در صورت توقف یا افلاس بیمه گر بیمه گذار حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت.

ب) مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه پنج سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشا دعوی خواهد بود.

ج) بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذی نفع را داشته باشد.

د) در هر شرایطی بیمه گر مسئول خساراتی که از عیب ذاتی مال ایجاد می شود است.

.2 طبق ماده 11 قانون بیمه، مسئولیت بیمه گر عبارت است از:

الف) تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقیمانده آن بلافاصله بعد از حادثه

ب) تفاوت قیمت مال بیمه شده در زمانی که کمترین قیمت را در طول مدت زمان بیمه نامه داشته است با قیمت باقیمانده آن بعد از حادثه

ج) تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله بعد از وقوع حادثه با اصل آن در زمانی که بیشترین قیمت را در طول مدت زمان بیمه نامه

داشته است.

د) قیمت اصل مال به اضافه حق تعمیر مال

.3 طبق ماده 32 قانون بیمه، در صورت ورشکستگی بیمه گر، کدام یک از بیمه گذاران نسبت به دیگر بیمه گذاران حق تقدم دارند؟

الف) رشته بیمه های اتومبیل ب) رشته بیمه های عمر ج) رشته بیمه های مسئولیت د( رشته بیمه های مهندسی

.4 طبق ماده 7 قانون بیمه، وقتی طلبکار مالی را که نزد او وثیقه یا رهن است بیمه می کند، در صورت وقوع حادثه، شرکت بیمه ……….

الف) بدون توجه به میزان طلب طلبکار، خسارت را به صاحب مال پرداخت می کند .

ب) بدون توجه به میزان طلب به طلبکار پرداخت می کند . ج) خسارت را تا میزان آنچه که بیمه گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه را به صاحب مال پرداخت خواهد کرد. .

د) خسارت را با توجه به میزان آن به نسبت مساوی بین طلبکار و صاحب مال تقسیم می کند .

.5 درصورتی که پروانه مؤسسه بیمه ای طبق ماده 44 قانون تأسیس بیمه مرکزی ج.ا.ا و بیمه گری باطل گردد، مؤسسه مزبور می تواند ظرف ………. روز به ………. مراجعه و لغو تصمیم متخذه را درخواست کند.

الف) 24 – بیمه مرکزی ج.ا.ا     ب)34 – هیئت وزیران    ج) 44 – سندیکای بیمه گران ایران    د) 04 – شرکت بیمه ایران

.6 کدام یک از گزینه های زیر از اعضای مجمع عمومی بیمه مرکزی ج.ا.ا ایران نیست؟

الف) وزیر امور اقتصادی و دارایی      ب) وزیر کار و امور اجتماعی    ج) هیئت عامل بیمه مرکزی     د) دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران

.7 تصفیه مؤسسه بیمه ورشکسته طبق ………. به عمل می آید.

الف) قانون تجارت     ب) قانون بیمه     ج) قوانین سندیکای بیمه گران ایران     د) قوانین صندوق تأمین خسارت های بدنی

.8 در ماده 1 قانون بیمه، بیمه چگونه تعریف شده است؟

الف) بیمه عقدی است که به موجب آن بیمه گذار تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف بیمه گر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارد بر او را جبران کند و یا وجه معینی را بپردازد.

ب) بیمه عقدی است که به موجب آن بیمه گر تعهد می کند در ازای دریافت وجه یا وجوهی از طرف بیمه گذار، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارد بر او را جبران کند و یا وجه معینی را بپردازد.

ج) بیمه ابزاری برای تبدیل هزینه های غیرقابل پیش بینی به هزینه های قابل پیش بینی است.

د) بیمه ابرازی برای حمایت از بیمه گران می باشد.

.1 براساس کدام ویژگی قانونی قرارداد بیمه آتش سوزی، بیمه گذار موظف است که وقوع خسارت را سریعاً به بیمه گر اعلام نماید؟

الف) مشروط بودن ب) شخصی بودن ج) رضایت د) تصادفی بودن

.14 ” حق بیمه فنی ”  کدام یک از گزینه های زیر در مورد صحیح است؟

الف) در محاسبه آن هزینه های ارزیابی ریسک لحاظ می شود.

ب) مبتنی بر اصول فنی محاسبه می شود و تأمین کننده ریسک است.

ج) حق بیمه فنی با شدت احتمال خطر رابطه معکوس دارد.

د) در محاسبه آن هزینه های آموزش و تحقیقات لحاظ می شود.

.11 قلمرو اجرای اصل جانشینی شامل چه بیمه هایی است؟

الف) بیمه اشخاص     ب) بیمه اموال     ج) بیمه عمر     د) بیمه درمان

.12 بنابر اصل نفع بیمه ای، ………

الف) منافع بیمه گر و بیمه گذار متقابل است.     ب) بیمه گذار در بقای آنچه بیمه می کند ذی نفع است.

ج) بیمه گذار منافعش در این است که خسارتی رخ ندهد.    د) بیمه گر منافعش در این است که خسارتی رخ ندهد.

.13 منتهی گردد؟ ” نزدیک بینی بازاریابی”  کدام یک از دیدگاه های زیر در فعالیت های بازاریابی می تواند به

الف) دیدگاه محصول ب) دیدگاه فروش ج)  دیدگاه بازاریابی د)  دیدگاه تولید

.14 عبارت زیر با کدام یک از دیدگاه های بازاریابی تطبیق بیشتری دارد؟

“برای گسترش بازار بیمه عمر می توان بر مسائل تغییرات ساختار جمعیتی کشور، منافع بلندمدت بیمه های عمر برای کشور و کاهش بار مسئولیتی دولت تأکید داشت و با ارائه محصولاتی جدید در این زمینه، پویایی و انعطاف پذیری بیشتری به این رشته بیمه ای وارد نمود تا بتواند افراد بیشتری را جذب کند.”

الف) دیدگاه فروش    ب) دیدگاه بازاریابی اجتماعی    ج) دیدگاه تولید    د) دیدگاه محصول

.15 بازاریابی کششی با چه چیزی شروع می گردد؟

الف) محصولات     ب) نحوه توزیع     ج) نیازهای مشتری   د) پیام های بازاریاب

.16 ” اصطلاح Whole Life Insurance”  به چه معنا است؟

الف) بیمه عمر زمانی ب) بیمه عمر به شرط حیات ج) بیمه عمر به شرط فوت د) بیمه تمام عمر

.17  معادل فارسی عبارت “Moral Hazard” در متون تخصصی بیمه کدام یک از موارد زیر است؟

الف) خطر بیماری های روانی ب) رعایت اخلاقیات ج) اصل حسن نیت د) مخاطره اخلاقی

.18 “اصطلاح Insurance Agent”  معادل کدام یک از گزینه های زیر است؟

الف) متصدی بیمه ب) کارگزار بیمه ج) نماینده بیمه د) آژانس مسافرتی

.11 کدام یک از گزینه های زیر بیمه گران را قادر می سازد تا میزان حق بیمه بسیاری از ریسک های بیمه ای را به نحوی دقیق ارزیابی کنند؟

الف) قانون اعداد بزرگ ب) اصل حد اعلای حسن نیت ج) اصل جبران خسارت د) اصل غرامت

.24 یک بیمه گر از کدام یک از چهار روش نظارتی زیر، با احتمال کمتری جهت فرآیند تصمیم گیری استفاده می کند؟

الف) نظارت براساس سال بیمه نامه ب) نظارت براساس سال پذیره نویسی

ج) نظارت براساس سال تقویمی د) نظارت براساس سال مالی سوالات بیمه های زندگی و مقررات مربوط به آن

.21 در یکی از بیمه نامه های زندگی که بیمه شده فوت نموده و سرمایه فوت قابل پرداخت است، با وجود گذشت 34 روز ذی نفعان هنوز شناسایی نشده اند. وظیفه بیمه گر چیست؟

الف) اطلاع رسانی به روش کارا و مؤثر

ب) انتظار جهت تعیین ذی نفع از سوی بیمه گذار

ج) مزایای قابل پرداخت را به حساب صندوق دادگستری واریز نماید.

د) مزایای قابل پرداخت را به نیابت از بیمه شده به صندوق خیریه اهدا نماید.

.22 بیمه مرکزی ج.ا.ا در خصوص یک پرونده شکایتی که از سوی بیمه گذار مطرح شده است رأی صادر کرده است. کدام یک از گزینه های زیر در این خصوص صحیح است؟

الف) رأی صادره فقط برای شرکت بیمه لازم الاجرا است. ب) رأی صادره فقط برای بیمه گذار لازم الاجرا است.

ج) رأی صادره برای بیمه گر و بیمه گذار لازم الاجرا است. د) رأی صادره برای بیمه گر و بیمه گذار لازم الاجرا نیست.

.23 گزارشات مربوط به شکایت بیمه گذاران از نمایندگان یا کارگزاران هر ………. یک بار باید به بیمه مرکزی ج.ا.ا گزارش شود.

الف) سه ماه ب) شش ماه ج) نه ماه د) دوازده ماه

.24 براساس آیین نامه 71 ، مؤسسات بیمه موظفند یک نمونه از هر تبلیغ منتشرشده توسط نمایندگان خود را برای مدت حداقل ………. سال نگهداری نمایند.

الف) دو     ب) سه     ج) چهار    د) پنج

.25 کدام یک از گزینه های زیر در مورد پرداخت کارمزد به نماینده صحیح است؟

الف) درصورتی که به هرعلت میزان حق بیمه بیمه نامه افزایش یابد، میزان کارمزد تغییر نمی کند.

ب) درصورتی که به هرعلت میزان حق بیمه بیمه نامه کاهش یابد، میزان کارمزد تغییر نمی کند.

ج) درصورتی که به هرعلت میزان حق بیمه بیمه نامه افزایش یا کاهش یابد، به همان نسبت کارمزد نیز افزایش یا کاهش خواهد یافت.

د) مبنای پرداخت کارمزد، هزینه های عمومی و اداری است.

.26 مؤسسات بیمه درمواردی که در آیین نامه شماره 83 )کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه( کارمزدی برای آن پیش بینی نشده است قبل از پرداخت کارمزد باید ……….

الف) موافقت نماینده را جلب نمایند.      ب) موافقت سندیکای بیمه گران ایران را جلب نمایند.

ج) موافقت بیمه مرکزی ج .ا. ا را جلب نمایند.      د) موافقت نماینده ای که بیشترین صدور را در آن رشته بیمه ای داشته جلب نمایند.

.27 تخفیف در میزان حق بیمه در مورد بیمه هایی که مستقیماً و بدون دخالت دلالان رسمی بیمه یا نماینده بیمه انجام می شود ………

الف) به هر صورت ممنوع است.    ب) با جلب موافقت بیمه مرکزی ج.ا.ا مجاز است.

ج) با جلب موافقت سندیکای بیمه گران ایران مجاز است.   د) همواره امکان پذیر است.

.28 کارمزد قابل پرداخت برای تحصیل انواع مختلف بیمه های زندگی با حق بیمه یکجا به جز بیمه های خطر فوت ساده زمانی، ………. درصد حق بیمه است.

الف) 2    ب) 5     ج) 7    د) 14

.29 براساس آیین نامه 10 ، نماینده فروش بیمه زندگی ……….

الف) مجاز به فروش و عرضه بیمه زندگی انفرادی به نمایندگی از طرف موسسه بیمه ذیربط است.

ب) مجاز به بازاریابی و عرضه انواع بیمه زندگی نمایندگی از طرف موسسه بیمه ذیربط است.

ج) مجاز به فروش و عرضه بیمه عمر گروهی است.

د) صرفاً مجاز به بازاریابی و عرضه بیمه عمر زمانی گروهی است.

.30 بر اساس آیین نامه 10 ، در صورت هرگونه خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از قصور نماینده فروش بیمه زندگی، چه کسی مسئول پاسخ گویی و جبران خسارت بیمه گذاران، بیمه شدگان و اشخاص ثالث است؟

الف) خود نماینده     ب) شرکت بیمه    ج) نماینده و شرکت بیمه به صورت بالمناصفه    د)بیمه مرکزی ج.ا.ا

.31 سرمایه فوت یک بیمه عمر 1.000.000.000 ریال و سرمایه امراض آن 300.000.000 ریال است. اگر بیمه شده پس از گذشت هشت ماه از تاریخ شروع تعهد بیمه گر به علت سکته قلبی فوت نماید، بیمه گر …

الف)700.000.000 ریال می پردازد.   ب) اصلاً پولی نمی پردازد.

ج) 1.300.000.000 ریال می پردازد.    د) 1.000.000.000 ریال می پردازد.

.32 بیمه گر موظف است سود حاصل از سرمایه گذاری ها از محل ذخایر ریاضی در پایان هر سال مالی را حداقل تا 85 % به حساب بیمه گذاران عمر اندوخته ساز عودت نماید این مبلغ را ……….. می نامند.

الف) سود و زیان غیرعملیاتی      ب) سود/زیان مشارکت در منافع     ج) سود مشارکت در منافع      د) زیان همگانی

.33 مرگ بیمه شده ناشی از عمد یکی از ذی نفعان، شرایط پرداخت سرمایه بیمه نامه را ……..

الف) تغییر داده و ذی نفع مقصر از دریافت سرمایه خود محروم می شود.

ب) تغییر داده و تمامی ذی نعفان از دریافت سرمایه خود محروم می شوند.

ج) تغییر نداده و ذی نفع مقصر تمامی سرمایه خود را دریافت می کند.

د) تغییر داده و سهم ذی نفع مقصر نیز بین سایر ذی نفعان تقسیم می شود.

.34 آیا می توان ذی نفع را در بیمه نامه عمر تغییر داد؟

الف) خیر، ذی نفع بیمه نامه در ابتدای بیمه نامه مشخص می شود.     ب) خیر، ذی نفع فقط وراث قانونی می باشد.

ج) بله، در هر زمان با درخواست بیمه گذار و بیمه شده قابل تغییر است.    د) بله، یک بار در طول مدت قرارداد قابل تغییر است.

.35 کدام گزینه درمورد پوشش تبعی معافیت از پرداخت حق بیمه در بیمه های عمر و سرمایه گذاری مشترک صحیح است؟

الف) مخصوص بیمه شده دوم است.     ب) مخصوص بیمه شده اول است.

ج) متعلق به هر دو بیمه شده است.      د) به صورت موردی تصمیم گیری می شود.

.36 اگر مشخص شود که بیمه شده یک بیمه عمر ذخیره دار، در اثر اعتیاد فوت کرده، بیمه گر……….

الف) هیچ مبلغی پرداخت نمی کند.    ب) فقط سرمایه فوت را می پردازد.

ج) فقط اندوخته را می پردازد.      د) به صورت موردی تصمیم می گیرد.

.37 در صورت اخذ پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه ،در صورت از کار افتادگی بیمه شده به علت بیماری وضعیت تعهد بیمه گر به چه شکلی انجام می شود ؟

الف) سرمایه از کار افتادگی بلافاصله پرداخت می شود.     ب) بیمه گذار از پرداخت حق بیمه های بعدی معاف می شود.

ج) سرمایه از کارافتادگی در پایان مدت بیمه نامه پرداخت می شود.     د) بیمه نامه فسخ و حق بیمه های آتی پرداخت نمی گردد.

.38 حداکثر سن بیمه شده برای دریافت خدمات پوشش امراض در بیمه عمر و سرمایه گذاری چقدر است؟

الف) فاقد مرز سنی     ب) 74 سال     ج) 55 سال     د) 04 سال

.39 در پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در بیمه عمر و سرمایه گذاری، کدامیک از انواع از کار افتادگی قابل ارائه است؟

الف) جزئی و موقت      ب)جزئی و دائم      ج) کامل و موقت    د) کامل و دائم

.40 در بیمه تمام عمر با پرداخت حق بیمه محدود، ……….

الف) حق بیمه تا زمان مرگ بیمه شده به طور مداوم و معمولاً یکسان پرداخت می شود.

ب) با توافق بیمه گر و بیمه گذار، پرداخت حق بیمه پس از پرداخت طی یک دوره، متوقف شده یا کاهش می یابد.

ج) حق بیمه تا زمان مرگ بیمه شده به طور مداوم و معمولاً به صورت افزایشی پرداخت می شود.

د) حق بیمه متناسب با نرخ تورم تغییر می کند.

.41 در کدام یک از انواع بیمه عمر، در هر صورت پرداخت سرمایه بیمه نامه حتمی است؟

الف) بیمه عمر مختلط     ب) بیمه عمر ساده زمانی     ج) بیمه تمام عمر    د) بیمه عمر به شرط حیات

.42 در بیمه مختلط خطر فوت و تشکیل سرمایه، در صورت عدم پرداخت هر قسط حق بیمه، ……….

الف) بیمه نامه باطل می شود.    ب) بیمه نامه سررسید می شود.

ج) بیمه نامه بازخرید می شود.     د) حق بیمه خطر فوت از محل ذخیره ریاضی بیمه نامه تأمین می شود.

.43 براساس آیین نامه 08 (بیمه های زندگی)، در کدام یک از انواع بیمه عمر، تعیین وضعیت سلامت بیمه شده از طریق پرسشنامه یا معاینات پزشکی الزامی است؟

الف) بیمه عمر جامع گروهی      ب) بیمه عمر زمانی گروهی یک ساله

ج) بیمه عمر انفرادی شامل خطر فوت      د) در انواع بیمه های زندگی

.44 در بیمه عمر، بیمه گذار کسی است که:

الف) قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد می نماید.       ب) درصورت وقوع ریسک موضوع بیمه، ارزیابی خسارت را انجام دهد.

ج) فوت یا زنده ماندن وی در سرسید معین موجب اجرای قرارداد بیمه می شود.       د) بیمه نامه را صادر می کند.

.45 در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری، بیمه گذار به چه نسبت در منافع حاصله از سرمایه گذاری بیمه گر مشارکت داده می شود؟

الف) حداکثر 85 درصد منافع      ب) حداکثر 14 درصد منافع      ج) حداقل 85 درصد منافع      د) حداقل 14 درصد منافع

.40 کدام مورد در خصوص بیمه نامه های خطر فوت صحیح است؟

الف) قرارداد بیمه ای است که در آن بیمه گر تعهد می کند در ازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار، در صورت فوت بیمه شده در مدت بیمه، مبلغ بیمه را به ذینفع مندرج در بیمه نامه پرداخت نماید.

ب) قرارداد بیمه ای است که در آن بیمه گر تعهد می کند در ازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار، در صورت زنده بودن بیمه شده در پایان مدت بیمه، مبلغ بیمه را به ذینفع مندرج در بیمه نامه پرداخت نماید .

ج)  قرارداد بیمه ای است که در آن بیمه گر تعهد می کند در ازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار در صورت فوت بیمه شده در مدت بیمه و یا زنده بودن وی در پایان مدت بیمه، مبلغ بیمه را به ذی نفع مندرج در بیمه نامه پرداخت نماید .

د) قرارداد بیمه ای است که در آن بیمه گر تعهد می کند در ازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار، مبلغ بیمه را به صورت مستمری تا یک مدت معین و یا در زمان حیات بیمه شده، به ذینفع مندرج در بیمه نامه بپردازد .

.47 در کدام یک از انواع بیمه نامه های عمر انفرادی تعیین حق بیمه بر عهده بیمه گذار است؟

الف) بیمه نامه عمر مانده بدهکار      ب) بیمه نامه تمام عمر

ج) بیمه نامه جامع عمر و سرمایه گذاری      د) بیمه نامه عمر و پس انداز

.48 کارمزد اتکایی اجباری برای بیمه خطر فوت زمانی با حق بیمه سالانه …….. درصد حق بیمه وصولی است.

الف) 4     ب) 5      ج) 14     د) 12

.49 ارزش بازخرید در بیمه های عمر حداقل ……. درصد ذخیره ریاضی بیمه نامه است.

الف) 85     ب) 75     ج) 14     د) 15

.50 قبول تعهد پرداخت سرمایه یا مستمری در صورت نقص عضو بیمه شده در بیمه های زندگی …….. است.

الف) تحت پوشش     ب) ممنوع      ج) با صدور الحاقیه مجاز     د) مخفف__