فصلنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره ۵

صنعت بیمه دان شبنیان و پویا، نظامی است که در آن زنجیره
ارزش بر پایه سرمایه فکری 1 بنا شده است، به طور یکه نتایج
پژوه شها و بررس یها در کلیه فرایندهای صنعت بیمه از طراحی
محصول، ارزیابی ریسک2 و قیم تگذاری تا پیشگیری از ریسک
و ارزیابی و پرداخت خسارات براساس دانش و تخصص استوار
است. درعی نحال، تمامی راهکارها و نوآور یها در بستری پویا
بین صنعت بیمه و مراکز علمی تحقق م ییابد. در صنعت بیمه
دان شبنیان، مه مترین دارایی نامشهود 3، دانش و مالکیت فکری 4
است. در این نوع رویکرد، دانش و مهندسی آن، پژوهش و به کار
بستن آن، تخصص و ارتقای آن، مهارت و تقویت آن و آموزش،
بخش لاینفک تمامی فعالی تهای صنعت محسوب شده و مالکیت
معنوی اندیشه، راهکارها، محصولات و نوآور یها حفظ م یشود. در این میان، آنچه صنعت بیمه دان شبنیان را از دیگر صنایع متمایز
م یکند، «داده » و ارزش آن است. از گذشته، بیم هگران داد ههای
بسیاری را جم عآوری نمود هاند، اما کمتر به تبدیل این دارایی
نامشهود به سرمایه و ارزش، اندیشید هاند. چراکه رشت هها و الگوهای
جدید کسب و کار بیمه دان شبنیان نبوده و بیم هگران تاکنون ارزش
داده را نم یدانستند. این درحال یاست که مشتریان امروزی بیمه
در تعامل مجازی خود، مقایسه محصولات و قیم تها و خرید
آنها در اینترنت، حجم فراوا نتری از داد هها را به کار م یبندند
که با استفاده از فناوری تجزیه و تحلیل 5 م یتوان به آنها خدمات
مطلو بتری عرضه نمود. درهمین راستا، سازوکارهای بیم های نیز
از رویکرد داد همحور 6 دور نمانده است، به عنوان نمونه، شرکت
آگسا 7، یک بستر دیجیتالی را برای کارگزاران خود طراحی کرده است که آنها م یتوانند کلیه فرایندهای ثبت، مدیریت غرام تها
و کارمزدها و رصد برای تحقق اهداف را در آن پیگیری نمایند.
هرچه داد ههای بیشتری جم عآوری شود، تحلی لهای دقی قتری نیز
از آنها به دست م یآید که م یتواند به محصولات سفارش یتر
و کارایی در خدمات به مشتریان منتهی شود. بنابراین، مدیریت
و مهندسی داد هها و داشتن نظام راهبردی مدون برای توسعه
صنعت بیم های دان شبنیان، بسیار ضروری است. بر همین اساس
و در راستای موضوع اصلی همایش بیمه و توسعه سال جاری، این
شماره از فصلنامه تاز ههای بیمه ایران و جهان به این مهم پرداخته
و مباحثی در خصوص آن مطرح کرده است که به شرح ذیل ارائه
می گردد.
در بخش مطالب اصلی به موضوعاتی همچون مدیریت داد هها در
جهان نوین مالی بیمه، نق شکلا نداد هها 8 در الگوسازی بی مسنجی 9،
نوآوری در قیم تگذاری و بهر هبرداری از مالی و بی مسنجی در
صنعت بیمه پرداخته م یشود. بخش بین شهای تازه، به مباحثی همچون فرهنگ تحول دیجیتال، خودکارسازی فرایند رباتیک 10 ،
شرک تهای فناوری بیمه، هوش مصنوعی و قیم تگذاری و نقدی
بر متاورس 11 م یپردازد و در بخش اخبار، به دو عنوان مطلب در
خصوص پی شبینی رشد صنعت بیمه جهان در سا لهای آتی و
را هاندازی شاخص فرودگاه اشاره شده است. در بخ ش شخصیت
برجسته علمی، استاد تمام مالی و بیمه در مؤسسه اقتصاد اس المی
دانشگاه شاه عبدالعزیز عربستان، پروفسور مهد معصو م بالله 12 ، در
بخش یک معرفی تازه ، محصول ریسکِ وان کوئِیک 13 ، در بخش
تاز ههای نشر، دو کتاب با موضوعات فرهنگ ریسک و نوآوری
و بیمه عمر و اشتهای ریسک معرفی م یشوند. در این شماره،
بخش یک مفهوم تازه، به مفهوم ضما تنامه و تفاوت آن با بیمه
می پردازد.

در این شماره خواهید خواند

. مقالات تازه
1.1. مدیریت داده‌ها در جهان نوین مالی بیمه
2.1. نقش کلان‌داده‌ها و الگوریتم‌ها در الگو‌سازی اکچوئرال و تأثیرات آن بر مصرف‌کننده
3.1. کاوشی در نوآوری در قیمت‌گذاری
4.1. بهره‌برداری از مالی و اکچواری‌ در طراحی و تحلیل مالی شرکت‌های بیمه عمر و مستمری
2. اخبار تازه
1.2. بازگشت رشد به صنعت بیمه جهان در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴
2.2. با همکاری دانشگاه، شاخص ریسک فرودگاه راه‌اندازی شد
3. بینش‌های تازه
1.3. راهنمای جامع فرهنگ تحول دیجیتال در سال 2022
2.3. خودکارسازی فرایند رباتیک (آر.پی.اِی) در صنعت بیمه و مزایای استفاده از آن
3.3. تسریع در موج بعدی رشد صنعت توسط شرکت‌های فناوری‌های بیمه
4.3. تاثیر هوش مصنوعی بر روی قیمت‌گذاری بیمه
5.3. نیمه تاریک متاورس
4. یک معرفی تازه
محصول ریسکِ وان کوئیک
یک مفهوم تازه
ضمانت‌نامه
5. شخصیت برجسته علمی
پرفسور مُهد معصوم بالله
6. تازه‌های نشر
1.6. حیات فرهنگی ریسک و نوآوری: بازبینی بازارهای جدید از قرن ۱۷ تاکنون
2.6. بیمه عمر ماندگار:‌ مدیریت اشتهای ریسک برای محصولات پس‌انداز بیمه و بازنشستگی

منبع : پژوهشنامه بیمه

جهت مشاهده متن کامل فصلنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 5 از لینک روبرو استفاده کنید