ماهنامه الكترونیكی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 13

فرهنگ ریسک، زیربنای مدیریت ریسک شرکتی
است و ه ماکنون در جهان، ابزارهایی برای
سنجش آن وجود دارد که به ارزیابی بلوغ
فرهنگ ریسک در سازمان م یپردازد. بسیاری از
سازما نها برای قو تبخشی به فرهنگ ریسک،
به آموزش کارکنان خود م یپردازند. ایجاد
یک فرهنگ ریسک مؤثر، ورای تغییر در فرهنگ
سازمانی بر اساس مأموریت، چش مانداز،
ارز شها و حتی اشتهای ریسک سازمان است و
یک درک عمیق و درونی از ریسک و تعهد افراد
برای کنترل و مدیریت آن در سازمان را شامل
م یشود. در یک فرهنگ متعالی ریسک، هر فرد
به عنوان مدیر ریسک عمل کرده و ریس کها
را به طور مستمر، ارزیابی، کنترل و بهبود
م یبخشد و بر اساس آن، تصمی مهای آگاهانه
گرفته و مزیت رقابتی برای سازمان ایجاد
م یکند. جایگاه فرهنگ ریسک برای شرک تهای
بیمه که همواره با ریسک سروکار دارند،
دارای اهمیتی به مراتب بالاتر است و علاوه
بر فرهنگ ریسک داخل شرکت بیمه، فرهنگ
ریسک حاکم بر بیم هگذاران بزرگ و جامعه
بیم هگذاران نیز م یتواند در مدیریت پیشگیرانه
ریس کهای تحت پوشش کمک کننده باشد. این
امر در ریس کهای بزرگ مقیاس و ریس کهای
فاجع هبار اهمیتی بیش از سایر ریس کهای تحت
پوشش دارد.

در این شماره
از ماهنامه
تاز ههای بیمه
ایران و جهان،
موضوعات
مختلف و مهم در
حوز ههای گوناگون
صنعت بیمه ایران و جهان مورد بررسی قرار
م یگیرد. در شماره حاضر، در بخش مطالب
اصلی به موضوعاتی همچون بیمه حوادث
فاجع هبار جامع همحور، الگوهای کسب و کار
دیجیتالی، کاربردهای زنجیره بلوکی در بیمه،
چکیده گزارش اخیر سیگما، تحقیق و توسعه در
بیمه و آینده هوش مصنوعی در بیمه پرداخته
م یشود. در بخ ش شخصیت برجسته علمی،
دکتر کریس پارسونز ، استاد دانشگاه سیتی
لندن، در بخش یک معرفی تازه ، سوادآموزی
داد هها و در بخش تاز ههای نشر، دو کتاب
در حوز ههای رشد صنعت بیمه و شفافیت
در مقررات و قوانین نظارتی بیمه معرفی
م یگردد و در بخش اخبار، سه عنوان خبر
ارائه م یشود. بخش جدید یک مفهوم تازه،
این بار به مفهوم انتقال ریسک مستمر یها
م یپردازد .

در این شماره خواهید خواند

بیمه حوادث فاجعه‌آمیز جامعه‌محور: مقدمه
1- بیمه حوادث فاجعه‌آمیز جامعه‌محور: بررسی اجمالی، ساختارها و نقشه‌راه اجرایی
2- الگو‌های کسب‌و‌کار دیجیتال و منطق آن‌ها
3- شش نمونه از مفاهیم زنجیره بلوکی قابل کاربرد در بیمه
۴- آینده هوش مصنوعی در صنعت بیمه
۵- سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه موفق
اخبار
1- فجایع طبیعی در سال 2020: بلایای درجه دوم زیر ذره‌بین، اما ریسک بلایای درجه اول را فراموش نکنید
2- زنجیره‌‌های بلوکی در بیمه‌های دریایی
3- بازار سخت بیمه
یک معرفی تازه
سوادآموزی داده‌‌ها، مسئولیتی همگانی
یک مفهوم تازه
انتقال ریسک بازنشستگی
شخصیت برجسته علمی
دکتر کریس پارسونز

تازه‌های نشر
اگر من جای شما بودم: راهنمای کامل موفقیت در صنعت بیمه
شفافیت در مقررات بیمه و قانون نظارتی: یک تحلیل تطبیقی

منبع : پژوهشنامه بیمه

جهت مشاهده متن کامل ماهنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 13 از لینک روبرو استفاده کنید