ماهنامه الكترونیكی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 14

بر اساس آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات
و ارتباطات رادیویی، نرخ نفوذ اینترنت در
ایران تا پایان خردادماه 1399 ، ۹۴ درصد
بوده است. بر این اساس، مشترکین
اینترنت کشور به بیش از ۷۸ میلیون نفر
رسیده است. از این تعداد، 35 / 88 درصد
از اینترنت موبایل و تنها 65 / 11 درصد
از اینترنت ثابت استفاده م یکنند. نرخ
بالای نفوذ اینترنت موبایل، برای صنعت
بیمه کشور که تکی هگاه اصلی آن، ارتباط
با مشتری است، فرصت بسیار مناسبی
را فراهم نموده است. این در حالی است
که شرک تهای بیمه بزرگ بی نالمللی برای
افزایش نرخ نفوذ بیمه در برخی کشورهای
در حال توسعه یا توسع هنیافته، مجبور
هستند این نوع زیرساخ تهای مخابراتی را
خود را هاندازی کنند.
در این میان، از موضوعات مهمی که برای
بهر هبرداری از این زیرساخت م یتوان به آن
اشاره نمود، نوآوری دیجیتالی در صنعت بیمه
است که اساس و پایه آن، انعطا فپذیری و
چابکی است. ایجاد سازوکارهای کسب و کار
سبک دیجیتالی و منعطف، به راحتی م یتواند
تمامی بخ شهای صنعت به ویژه در بخش
تولید محصول، فروش، مدیریت خسارت
و حتی بیم هگری را تحت تأثیر قرار داده و سبب افزایش
نرخ نفوذ
گردد.
در این شماره
از ماهنامه
تاز ههای بیمه
ایران و جهان،
ضمن توجه به این موضوع، در بخش مطالب
اصلی به مواردی همچون زیس تبو مها
در صنعت بیمه، ف نآوری بیمه و بانکداری
آزاد، و عملکرد مالی بیم هگران برای آینده
پرداخته م یشود.
در بخ ش شخصیت برجسته علمی، دکتر
منوچهر شاهرخی ، استاد برجسته امور
مالی، در بخش یک معرفی تازه ، پیمان
دعوت تجاری برای عمل سازمان ملل در
حوزه بیمه و در بخش تاز ههای نشر، سه
کتاب در حوز ههای اهمال نسبی در بیمه،
پایان بیم ههای سنتی و را هح لهایی برای
پوش شهای بیمه و دعاوی خسارت معرفی
م یگردد و در بخش اخبار دو مطلب و در
بخش جدید بین شهای تازه، پنج عنوان
مطلب ارائه م یشود.

در این شماره خواهید خواند

مطالب اصلی

1. زیست‌بوم‌ها؛ مهتمرین رخداد صنعت بیمه در سال 2021
2. اینشورتک‌ها و بانکداری آزاد :ابزاری برای نوسازی بیمه
3. چرا بیمه‌گران باید عملکرد مالی خود را برای آینده بازبینی نمایند؟
اخبار تازه

1. گزارش جهانی بیمه 2021
2. شاخص بازار جهانی بیمه در سه ماهه‌ی اول سال 2021
بینش‌های تازه

1. زمان مرحله‌ی بعدی نوآوری فرا رسیده است
2. واقعیتی جدید برای صنعت بیمه؛ زنجیره ی ارزش صنعت بیمه : بیمه های بازرگانی
3. ایمیل هوشمند، راهی برای کاهش فزاینده مدت زمان پاسخ به مشتری و عملکردهای دستی نمایندگان
4. ترغیب بیمهگران در بهرهگیری از تجارب “بیش از حد شخصیسازی شده” در دوران بعد از کوید
5. چهار نکته برای مشتریان بیمه در زمان کاهش محدودیت‌های سفر
یک معرفی تازه

پیمان دعوت تجاری برای عمل: بیمه همگانی
یک مفهوم تازه

بینش در کسب و کار
شخصیت برجسته علمی

دکتر منوچهر شاهرخی
تازه‌های نشر

منبع: پژوهشنامه بیمه

جهت مشاهده متن کامل ماهنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 14 از لینک روبرو استفاده کنید