ماهنامه الكترونیكی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 15

داد هها، در زندگی انسان همواره نقش کلیدی داشته
و داد ههای تولیدی در جهان در دوسال گذشته به
تنهایی از تمامی داد ههایی که انسان از ابتدا ثبت
کرده ، بیشتر بوده است. داد هها در صنعت بیمه
نیز اهمیت بسیاری دارند و شرک تهای بیمه مانند
شرک تهای صنایع دیگر مورد هجوم سیل عظیمی از
داد هها قرار دارند. این داد هها از منابع مختلفی بوجود
م یآیند، مانند: تل هماتی کها 1، فعالی تهای برخط و
درون شبک ههای اجتماعی، تحلیل صدا، سنسورهای
متصل 2 و وسایل الکترونیکی همراه. شرک تها به
الگوریت مهای یادگیری ماشی ن نیاز دارند تا این حجم
عظیم از داد هها را پردازش و بین شهای تحلیلی ارائه
دهند. در عین حال، اکثر بیم هگران در تکاپو برای
بهر هبرداری هرچه بیشتر از داد هها از طریق یادگیری
ماشین و هو شمصنوعی هستند.
رو شهای بهر هبرداری از داد هها همواره در حال
تغییر و تحول است، مخصوصاً تحت فضایی با
افزایش رقابت، ادعاهای خسارت پیچیده، رفتار
متقلبانه، انتظارات فزاینده مشتری، مقررات سخ تتر
و نیز شرایط فعلی هم هگیری. به همین سبب
بیم هگران مجبور هستند برای نگه داشتن سهم
خود از بازار، ارتقای عملیات تجاری خود، و افزایش
رضایت مشتری را ههایی برای استفاده از رو شهای
پی شبینی و یادگیر یماشین در صنعت بیمه بیابند.
بیم هگران همچنین در حال ارزیابی تاز هترین
پیشرف تها در هوش مصنوعی و یادگیر یماشین
هستند تا بتوانند چال شهای تجاری زنجیره
ارزش بیمه را حل کنند. این چال شها عبارتند از:
تقسی مبندی خطرات بیمه 3، جلوگیری از وقوع زیان،
قیمت گذاری محصولات بیم های، مدیریت ادعاهایخسارت، تشخیص
تقلب، فروش و
تجربه مشتری.
در این شماره از
ماهنامه تاز ههای
بیمه ایران و جهان،
سعی شده تا مثا لهایی
عینی از بیم هنام ههای جدید و کاربردهایی
از رو شهای یادگیر یماشین در صنعت مورد برسی
قرار گیرد. در شماره حاضر، در بخش مطالب اصلی
به موضوعاتی همچون چش مانداز جهانی پس از
کرونا، علم تجزیه و تحلیل در بیمه زندگی، هوش
مصنوعی مسئول، الگوی جدید حوادث بر اساس
مدل هم هگیری پرداخته م یشود. بخش جدید
بین شهای تازه به ابتکار در بیم ههای اموال، ترغیب
اکوسیست مهای درمان به بیم ههای زندگی، ایجاد
مدل کس بوکار جدید برای منابع درآمدی جدید
بیمه، مزایای خطرهای چندملیتی، هفت مدل تجاری
برای بیمه و تست جاده با استفاده از یادگیری
ماشین تخصیص داده شده است. در بخ ش شخصیت
برجسته علمی، به معرفی استاد دانشگاه کنکوردیا،
پروفسور خوزه گَریدو، در بخش یک معرفی تازه،
بیمه پارامتریک جدید لویدز، در بخش تاز ههای
نشر، دو کتاب در حوزه مدلسازی ریسک با استفاده
از فناور یهای جدید و نظریه ریسک در بیمه و در
بخش اخبار، یک عنوان مطلب ارائه م یشود. بخش
یک مفهوم تازه، این بار به مفهوم بیم ههای متصل به
بازار سهام 4 م یپردازد

در این شماره خواهید خواند

لب اصلی
1- چشم انداز جهانی ریسک پس از کرونا: نقش بیمه چه خواهد بود؟
۲- علم ‌تجزیه‌وتحلیل : ابزاری قدرتمند برای صنعت بیمه زندگی
۳- هوش مصنوعیِ مسئول در صنعت بیمه
۴- همه‌گیری، به ایراد طرح جدیدی از الگوی حوادث فاجعه‌آمیز می‌پردازد
اخبار تازه
بازارهای مستمری بازنشستگی در سال 2020
بینش‌های تازه
۱- تست جاده: یادگیری ماشین و کارایی تشخیص تقلب
۲- هفت مدل تجاری آینده برای بخش بیمه
۳- ریسک‌های چندملیتی از رویکردی هماهنگ منتفع می‌شوند
۴- چگونه اکوسیستمهای درمان مشتریان بیمه را جذب و برای همیشه نگه میدارند؟
5- ذهنیت «بیمه‌گر مبتکر»: نیاز عصر حاضر به بیمهگران اموال
۶- ایجاد مدل‌های کسب‌و‌کار نو برای جریان های درآمدی جدید
یک معرفی تازه
بیمه های پارامتریک بدون شرایط ویژه
یک مفهوم تازه
بیمه متصل به سهام چیست؟
شخصیت برجسته علمی
پروفسور خوزه گَریدو
تازه‌های نشر
نظریه ریسك در بیمه‌های غیرزندگی
مدل‌سازی ریسک: کاربردهای هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق

منبع : پژوهشنامه بیمه

جهت مشاهده متن کامل ماهنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 15 از لینک روبرو استفاده کنید