ماهنامه الكترونیكی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 17

آنچه بیم هگران در سا لهای گذشته به آهستگی در پی آن
بودند، ه ماکنون به واسطه هم هگیری کوید- 19 ، به سرعت در
حال انجام آن هستند. ه ماکنون، آنها در تلاشند تمامی عملیات
خود را از بازاریابی، فروش و صدور تا ارزیابی و پرداخت
خسارت را بر ف نآوری دیجیتال مبتی نموده و پاس خگویی به
خدمات مورد نیاز مشتریان را از طریق قابلی تهای دیجیتال
و بیم هنام ههای سفارشی سریع و آسا نتر کنند. طی پیمایش
اخیر شرکت خدمات و مشاوره حسابرسی ۸۵ ،KPMG درصد
از مدیران عامل شرک تهای بیمه جهان، عنوان کردند که
هم هگیری، طر حهای دیجیتا لسازی را افزایش داده و ۷۸ درصد
نیز بر ارتباط این بحران و افزایش یک تجربه دیجیتالی ب ینقص
برای مشتریان تأکید داشتند.
یکی از را هکارهای ممکن برای دیجیتال یسازی، «بیمه آزاد » یا
همان Open Insurance است که تاکنون، مورد استقبال بسیاری
از شرک تها در سرتاسر جهان قرار گرفته است. در بسیاری از
موارد گزار ششد ه، بیمه باز، سبب بهبود تجربه مشتری، ارزیابی
دقی قتر ریسک و بهبود عواید بیم هگران شده است.
بنیان بیمه باز بر اقتصاد مبتنی بر API یا همان واسط برنام هریزی
کاربردی پای هریزی شده است که دسترسی و به اشترا کگذاری
داد هها و خدمات به افراد و شرک تهای ثالث مانند اینشورت کها
و مؤسسات مالی را به مراتب ساد هتر م یسازد. این شرک تها،
داد ههای مهمی در اختیار دارند که م یتواند به بیم هگران کمک
کند تا ریس کها را دقی قتر ارزیابی کرده و پوش شهای بسیار
سفارشی ارائه دهند. به عنوان مثال، بیم هگران از طریق ،API
قادر خواهند بود تا فرص تهای عواید و محصولات جدید
را شناسایی نمایند و از طریق اجزای مختلف نر مافزار، تجربه
مشتریان را بهبود بخشیده و مسیر خرید آنها را آسا نتر نمایند.
همچنین لازم است اشاره نمود که طرح بیمه باز، در کنار ای نکه
از هزین ههای هنگفت برای استخدام افراد بیرونی و سرمای هگذاری برای بخش تحقیق و
توسعه را م یکاهد،
نیازمند آن است
که بیم هگران در پی
مشارکت و ارتباط با
دیگر شرکای بیرون از صنعت
بیمه از جمله شرک تهای ف نآوری اطلاعات و امور مالی باشند
تا بتوانند به اهداف مدنظر در اقتصاد مبتنی بر API نائل آیند.
در این شماره از ماهنامه تازههای بیمه ایران و جهان، سعی
شده تا به مباحثی علمی و عملیاتی در حوز ههای بیمه باز،
صندو قهای بازنشستگی، بیمه خرد، بیمه زندگی و هوش
مصنوعی در صنعت بیمه جهان پرداخته شود. در شماره
حاضر، در بخش مطالب اصلی به موضوعاتی همچون تعریف
و ریس کها و مزایای بیمه باز، سرمای هگذاری مبتنی بر جریان
نقدی در صندو قهای بازنشستگی، چکیده مقالات مجله
ریسک و بیمه ژنو پرداخته م یشود. در بخش بین شهای تازه،
به ارائه بیم ههای عمر زمانی توسط اینشورت کها، هوش
مصنوعی و کاربرد آن در فرایند خسارت، کاهش هزین ههای
عمومی و اداری بیم هگران و تا بآوری در بیمه تخصیص
داده شده است. در بخ ش شخصیت برجسته علمی، به معرفی
استاد دانشگاه سنت گلن، پروفسور مارتین الینگ ، در بخش
یک معرفی تازه ، نر مافزار هوش تجاری برای بیمه، در بخش
تاز ههای نشر، دو کتاب در حوزه نمایندگی ۴.۰ و ف نآوری
مالی، تنظی ممقررات و نظارتی و در بخش اخبار، یک عنوان
مطلب ارائه م یشود. بخش یک مفهوم تازه، ای نبار به مفهوم
انتقال ریسک جایگزین م یپردازد.

در این شماره خواهید خواند

مطالب اصلی

1- تعریف بیمه باز

2- ریسک‌ها و مزایای بیمه باز

3- سرمایه‌گذاری مبتنی بر جریان‌نقدی برای صندوق‌های بازنشستگی مزایای‌معین

4- چکیده مقالات مجله ریسک و بیمه ژنو / ویژه‌نامه با محوریت بیمه خرد

اخبار تازه

1- رکورد سرمایه‌گذاری در بخش فن‌آوری بیمه در جهان شکست

بینش‌های تازه

1- بیمه‌های عمر زمانی تحت تاثیر محصولات بدون پیش‌پرداخت اینشورتک‌ها

2- هوش مصنوعی و تاثیر آن بر خودکارسازی فرآیند خسارت

3- چگونه بیمه‌گران می‌توانند هزینه‌های عمومی و اداری را برای حالت عادی بعدی بازنگری کنند؟

4- تابآوری، حافظ آینده تجارت شما

یک معرفی تازه

بصری سازی داده‌ها در صنعت بیمه: نرم افزار هوش تجاری

یک مفهوم تازه

انتقال ریسک جایگزین چیست؟

شخصیت برجسته علمی

پروفسور مارتین الینگ

تازه‌های نشر

نمایندگی بیمه 4.0: شرکت نمایندگی خود را برای آینده آماده کنید

تقویت نوآوری و رقابت از طریق فن‌آوری مالی، فن‌آوری تنظیم‌مقررات و فن‌آوری نظارتی

منبع : پژوهشنامه بیمه

جهت مشاهده متن کامل ماهنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 12 از لینک روبرو استفاده کنید