ماهنامه الكترونیكی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 18

که تمرکز آن بر روابط بین بخ شهای مختلف یک سیستم و
چگونگی کارکرد آنها طی زمان و در محیط دیگر سیست مهای
وسی عتر است. این شیوه تحلیل یک سیستم، یکی از رویکرهای
مهم امروزی در مدیریت کارامد بنگاه ها و شرکتها است که
بر اساس آن، رفتار سیستمی از اثرات روندهای تقوی تساز و
تعاد لساز نشات م یگیرد. یک روند تقوی تساز به افزایش و
رشد در برخی عناصر یک سیستم ختم م یشود و اگر روند
تقوی تساز با یک روند تعاد لساز همراه نباشد ، سبب زوال
م یشود. توجه به بازخوردها، عنصر اصلی تفکر سیستمی است.
با داشتن بازخورد مناسب م یتوان فهمید که یک رویکرد
پیشین که نتایج منفی به همراه داشت ، نمیتواند ادامه داشته باشد.
استفاده از این رویکرد سبب م یشود تا شرک تها بتوانند ساد هتر
الگوها، محصولات و خدمات خود را با فضای پویای کسب و
کار جدید، تطبیق و بهر هوری را افزایش و هزین هها را کاهش
دهند. در عین حال، تفکر سیستمی، پاسخی است مناسب به
بازطراحی مد له ا، محصولات و خدمات بیم های. پرس شهای
ساد های که در این نوع تفکر باید درباره محصول و خدمات
پرسید آن است که چه اندیش های ورای یک محصول یا خدمات
بیم های وجود دارد، چرا اساسا محصول یا خدمات موردنظر مهم
است و برای بهتر کردن آنها باید چه اقداماتی انجام داد.
استفاده از تفکر سیستمی در صنعت بیمه، م یتواند تمرکز را به
مشتری برگرداند، راهبردها را برای یک بازار تحو لگرا تغییر
دهد، اولوی تها را به صورت راهبردی به تغییرات تنظی ممقرراتی
سوق دهد، تحول دیجیتال را به صورت موفقی تآمیزی آغاز
نموده و به فازهای بعدی برساند و بهر هوری و اثربخشی را با
بهر هگیری از استعدادها در صنعت، بهبود بخشد. تفکر سیستمی
سبُک، با رویکردی ک لنگرانه که به محصول و خدمات
دارد، کلیه ذ ینفعان و محی طهایشان را به یک سیستم متصل م یسازد. برای مثال،
شرکت ف نآوری
بیمه مترومایل 2،
سنسورهایی با عنوان
مترونوم 3 به اتومبیل
مشتریان متصل م یکنند تا
عادات رفتاری رانندگان را بررسی و حق بیمه را بر
اساس آن و نیز میزان مسافت طی شده محاسبه نماید. بدون
داشتن تفکر سیستمی سبک، خلق، بهبود و حفظ این نوع
طر حها، تقریبا محال است.
در این شماره از ماهنامه تازههای بیمه ایران و جهان، سعی شده
تا با توجه بر این موضوع مهم، به موضوعاتی همچون علوم
رفتاری، کاهش کمبود پوشش بیم های و کاربرد ف نآوری
تل هماتیک در صنعت بیمه جهان پرداخته شود. در بخش مطالب
اصلی به موضوعاتی همچون علوم رفتاری در بیمه، منش اخلاقی
در فرهنگ ریسک و توسعه محصول بیم های پرداخته م یشود.
در بخش بین شهای تازه، کاهش رشد فزایند هی کمبود پوشش
بیم های، سرمایه خصوصی در بیمه زندگی، گزارش تا بآوری
ریسک وگزارش سیگمای سوئی سری از صنعت بیمه جهان و
کرونا تخصیص داده شده است. در بخ ش شخصیت برجسته
علمی، به معرفی استاد دانشگاه کالیفرنیا، پروفسور حسین فرزین،
در بخش یک معرفی تازه ، محصول جدید گلوبال پارامتریکس
برای انتقال ریسک اقلیمی، در بخش تاز ههای نشر، دو کتاب
در حوزه سنجش ریسک و توانگری مالی بیم هگران و مدیریت
ریسک شرکتی و در بخش اخبار، دو عنوان مطلب ارائه م یشود.
بخش یک مفهوم تازه، ای نبار به مفهوم تل هماتیک و بیمه مبتنی
بر مصرف م یپردازد.

در این شماره خواهید خواند

مطالب اصلی
1- علوم رفتاری در صنعت بیمه؛ تلنگرها تصمیم‌گیری را بهبود می‌بخشند
۲- اخلاق‌مداری در فرهنگ ریسک
۳- توسعه محصولات بیمه‌ای تک‌سایز شکست خواهد خورد
۴. اهرم‌های تاب‌آوری ریسک
اخبار تازه
1- بیمه در جهان: برگشت به شرایط عادی، سرعت می‌گیرد
2- بازار کشف تقلب‌های بیمه‌ای: میزان رشد، روندها، تأثیر کووید-19 و پیش‌بینی‌ها (2026-2021)
3- فنلاند در صدر رتبه‌بندی بهترین نظام مستمری بازنشستگی در جهان
بینش‌های تازه
1- سرمایه گذاری خصوصی در بیمههای زندگی: ریسکها و فرصت‌های پیش رو
۲- چگونه صنعت بیمه می تواند باعث از بین رفتن «شکاف‌های حفاظتی» شود؟
3- فن‌آوری و بیمه: حوزه‌ها و چالش‌ها
یک معرفی تازه
انتقال ریسک‌های اقلیمی به صندوق تامین مالی خرد
یک مفهوم تازه
تله‌ماتیک و بیمه مبتنی بر استفاده
شخصیت برجسته علمی
پروفسور حسین فرزین
تازه‌های نشر
1- سنجش ریسک و معیار‌های توانگری مالی بیمه: سطوح احتمالات ثابت در مدل‌های ریسک تجدید
2- مدیریت ریسک شرکتی و مدیریت کمّی ریسک در بیمه زندگی: کتاب مقدماتی اکچوئرال

منبع : پژوهشنامه بیمه

جهت مشاهده متن کامل ماهنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 18 از لینک روبرو استفاده کنید