ماهنامه الكترونیكی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 19

از سا لها قبل، دیجیتا لسازی فرایند بیمه در دستورکار صنعت
بیمه جهان بود، اما سرعت اجرای آن ب هدلیل هم هگیری و تغییر
چش ماندازها قوت گرفت. در حال حاضر، مصر فکنندگانی
که نگران س المتی خود هستند، به استقبال هر فرایند غیرتماسی
م یروند از جمله ارزیابی خسارت مجازی ، پرداخ تهای
دیجیتالی، خرید برخط بیم هنامه و غیره. طی سال ۲۰۲۰ در
جهان و به واسطه هم هگیری کرونا، نر مافزارهای مربوط به
بیمه زندگی رکورد شکستند. زیرا افرادی که پی شتر به خرید
بیم ه زندگی تمایلی نشان نم یدادند، به یکباره تصمیم به خرید
گرفتند. درصدی از این تحولات که اثر اقتصادی مثبتی بر
بیم هگذاران و بیم هگران داشته است، قطعا ماندگار خواهد بود.
اما تأمین مالی دیجیتا لسازی و نوآوری با سرعت فعلی آن،
نیازمند مدیریت شدید مخارج به منظور تعدیل هزین ههای جدید
است. نتایج پیمایشی توسط شرکت مشاوره و خدمات حرف های
دلویت با عنوان «چش مانداز بیمه در سال »۲۰۲۱ نشان م یدهد
که ۶۱ درصد شرک تکنندگان در این پیمایش، هزین هها را برای
تحقق اهداف دیجیتا لسازی و نوآوری، تاحد زیادی بین ۱۱ تا
۲۰ درصد طی ۱۲ تا ۱۸ ماه آتی، کاهش خواهند داد.
بحرا نها نوعی اضطرار در کسب و کارها ایجاد م یکنند و تمرکز
را بیشتر به سمت برخی اولوی تهای محدود سوق م یدهند و در
این میان، تحمل بیشتری نسبت به آزمو نهای تجربی در میان
شرک تها دیده م یشود. این مسئله به سازما نها کمک م یکند
تا فرهنگی نوآورانه را تقویت و حفظ کنند. بیم هگران سنتی نیز
برای رقابت با بازیگران دیجیتال، کسب و کارهای دیجیتالی
جدید را هاندازی کرد هاند. حتی پس از گذر از بحران هم هگیری،
بیشتر این تحولات، نهادینه خواهد شد و مزایای آن دائمی
خواهد بود. درس دیگری که هم هگیری کرونا به ما آموخت آن
بود که آنچه در بخشی از جهان اتفاق م یافتد م یتواند بر 8/ 7
میلیارد جمعیت کره زمین اثر بگذارد. این موضوع با گسترش کرونا تنها طی ۹۰ روز
کام ال مشهود بود. اما
علل انسانی تغیرات
اقلیم همچون استفاده
از سوخ تهای فسیلی و
جنگ لزدایی نیز نمون ههای
فاجع هآمیز دیگری از اثرگذاری در مقیاس جهانی است.
بنابراین، باید حساسی تهای بیشتر در برنام ههای محی طزیستی،
اجتماعی و حاکمیتی ) ESG ( شرک تها لحاظ شود تا در کنار
دیجیتا لسازی و کاهش هزین هها، به مسئولی تهای اجتماعی
خود نیز بپردازند. ه ماکنون، این موضوع در دستور کار
شرک تهایی مانند آکسا و مونی خری و بسیاری از شرک تهای
بزرگ جهانی قرار دارد.
در این شماره از ماهنامه تازههای بیمه ایران و جهان، سعی شده تا
با توجه به این موضوع، همچنین مباحثی علمی و عملیاتی درباره
کارآفرینی دیجیتال، زنجیره بلوکی و محصولات پارامتریک
پرداخته شود. همچنین، در بخش مطالب اصلی به موضوعاتی
همچون توسعه محصولات بیمه، گزارش گیمار از انجمن بی نالمللی
ناظران بیمه، روندهای ف نآوری و اثرات آن بر بیمه پرداخته
م یشود. در بخش بین شهای تازه، مطالبی درباره زنجیره بلوکی،
اندیشه نو در پسِ محصولات پارامتریک تخصیص داده شده است.
در بخ ش شخصیت برجسته علمی، به معرفی استاد برجسته دانشگاه
بیلور آمریکا، پروفسور جیمز گارون، در بخش یک معرفی تازه ،
محصول شرکت کوی ناینشورد، در بخش تاز ههای نشر، دو کتاب
در حوز ههای تسلط دیجیتالی و شمول مالی، در بخش اخبار، یک
عنوان مطلب ارائه م یشود. بخش یک مفهوم تازه، ای نبار به
مفهوم مبلغ خالص ریسک م یپردازد

در این شماره خواهید خواند

مطالب اصلی
1- چگونگی دگرگونی صنعت بیمه توسط برترین روندهای فن‌آوری
2- کارآفرینی دیجیتالی و نقش حمایتی بیمه
3- نوین‌‌‌سازی توسعه محصولات بیمه‌ای
4- تغییر اقلیم و ریسکهای ثبات مالی
اخبار تازه
نقش مهم وجوه اوراق بهادار بیمه‌ای در مجموع پوشش‌های بیمه‌ای
بینش‌های تازه
1- ایده نوآورانه و تفکری بدیع ورای محصولات پارامتریک
2- زنجیره بلوکی: تحول بزرگ بعدی
یک معرفی تازه
کوین‌شورد: بیمه‌ چت‌بات مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی هم‌سو با اقتصاد مشارکتی
یک مفهوم تازه
مقدار خالص در معرض ریسک
شخصیت برجسته علمی
پرفسور جیمز گاروِن
تازه‌های نشر
1- بازخوانی شمول مالی: بررسی اشکالات نظام مالی رسمی
2- تسلط دیجیتالی: درک‌ اصول پایه هوش مصنوعی، فن‌آوری زنجیره بلوکی، محاسبات کوانتومی و کاربردهای آن در تحول دیجیتال

منبع : پژوهشنامه بیمه

جهت مشاهده متن کامل ماهنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 19 از لینک روبرو استفاده کنید