ماهنامه الكترونیكی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 21

با وجود آ نکه سا لهاست، بسیاری از صنایع مانند بانکداری،
خدمات درمانی، تولیدی و توسعه نر مافزار از ف نآور یهای نوین
همچون هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، زنجیره بلوکی و موارد
مشابه آن استفاده م ینمایند )بوگین و همکاران، 2017 ( 1، اما بررسی
ادبیات تجربی مربوط نشان م یدهد که بخش بیمه در سطح جهان
نسبت به دیگر صنایع از جنبش کاربرد هوش مصنوعی عقب مانده
است )رانگوالا و همکاران ۲۰۲۰ 2 ؛ دلویت، ۲۰۱۷ 3(. این در حالی
است که هوش مصنوعی م یتواند آثار گسترد های بر زنجیره
ارزش بیمه از بیم هگری تا مدیریت خسارت و توزیع و خدمات
مشتریان و مدیریت دارایی داشته باشد. الینگ و همکاران ) ۲۰۲۱( 4
با مرور ۹۱ مقاله و ۲۲ پژوهش کاربردی در صنعت بیمه ، نشان
داد، در صورتی که الگوهای کسب و کار بیمه از جبران خسارت
به پی شبینی و پیشگیری از خسارت تغییر وضعیت دهد، کارایی
هزینه و ایجاد جریا نهای درآمدی جدید قطعی خواهد بود. نتایج
برجسته دیگر این پژوهش حاکی از آن است که دو نوع رویکرد
به بیم هشدگی ریس کها وجود دارد. یکی کاربرد هوش مصنوعی
توسط شرک تهای بیمه که سبب پی شبینی دقی قتر احتمالات، با
کاهش یکی از مه مترین چال شهای ذاتی صنعت یعنی اطلاعات
نامتقارن 5 و کاهش پرداخت خسارت همراه خواهد بود؛ و دیگر
ای نکه هوش مصنوعی چش مانداز ریسک را از طریق تبدیل برخی
ریس کها از ک مشدت با تناوب بالا به شدید با تناوب کم، بهبود
خواهد بخشید. در همین راستا، شرک تهای بیمه م یتوانند پوشش
بیمه سنتی خود را بازبینی و محصولات بیم های مناسبی طراحی
نمایند. با وجود آ نکه هوش مصنوعی با خود مزایایی همچون کاهش نیروی انسانی در
بخش فروش و خسارت
و سرعت در خدمات و
پرداز شهای مربوط به
بیمه را به ارمغان م یآورد،
اما خالی از مشکلات خاص
خود نیست. به جز چالش نیاز به ایجاد مشاغل جدید برای افرادی
که هوش مصنوعی جای آنها را م یگیرد، موضوع اخ الق هوش
مصنوعی نیز موضوع و چالش مهمی است که باید در طراح یهای
الگوریتمی هوش مصنوعی لحاظ شده و طرح جامعی برای به
کارگیری آن در صنعت بیمه ارائه گردد.
در این شماره از ماهنامه تاز ههای بیمه ایران و جهان، سعی شده
تا با توجه به این موضوع، همچنین مباحثی علمی و عملیاتی
درباره ریس کهای شهری و تا بآوری در صنعت بیمه جهان
پرداخته شود. همچنین، در بخش مطالب اصلی به موضوعاتی
همچون چگونگی حمایت بیمه فراگیر از توسعه، تاثیر هوش
مصنوعی بر آینده صنعت بیمه و ریس کهای شهری و بیمه
پرداخته م یشود. در بخش بین شهای تازه، به گزارش جدید
سیگمای سوئی سری درباره چش مانداز بیمه جهان، دورکاری
در شرک تهای بیمه، سرمای هگذاری در صنعت بیمه و نقشه
راه تحول دیجیتال در صنعت بیمه تخصیص داده شده است.
در بخ ش شخصیت برجسته علمی، استاد دانشگاه ک ییو لوون
بلژیک، پروفسور یان دان، در بخش یک معرفی تازه ، بیمه
زندگی منگو، در بخش تاز ههای نشر، دو کتاب در حوزه
درک، مدیریت و سنجش ریسک سایبری و حقوق کارگزاری
بیمه و شرک تهای کارگزاری بیمه ارائه م یشود. بخش یک
مفهوم تازه، ای نبار به مفهوم رو شهای اعتبارسنجی در دانش
اکچوئرال م یپردازد.

در این شماره خواهید خواند

مطالب اصلی
1- بیمه در سال 2030 میلادی – تأثیر هوش مصنوعی بر آینده صنعت بیمه
۲- چگونه بیمه فراگیر از توسعه حمایت می کند
۳- دورنمای آتی ریسک‌های شهری : چشمانداز بیمه
اخبار تازه
آشفتگی پس از جهش: چشم انداز اقتصاد جهانی و بازار بیمه در سال 2022/2023
بینش‌های تازه
۱- نقشه راه تحول دیجیتال در صنعت بیمه از منظر تحلیل‌گران
2- روایتی بهتر از سرمایه‌گذاری در بیمه
۳- چرا شرکت‌های بیمه باید دورکاری را بپذیرند؟
یک معرفی تازه
بیمه زندگی منگو
یک مفهوم تازه
مروری کلی بر رویکرد باورمندی
شخصیت برجسته علمی
پرفسور یان دان
تازه‌های نشر
1. درک، مدیریت و سنجش ریسک سایبری: راهکارهای عملی برای ایجاد یک برنامه سایبری پایدار
2. حقوق کارگزاری بیمه و شرکت‌های کارگزاری بیمه

منبع : پژوهشنامه بیمه

جهت مشاهده متن کامل ماهنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 21 از لینک روبرو استفاده کنید