ماهنامه الكترونیكی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره ۲۲

یکی از نق شهای مهم صنعت بیمه ارائه خدمات حمایتی
به اقشار مختلف جامعه است. این نق شآفرینی، برای اقشار
آسی بپذیر و کسب و کارهای غیررسمی فعال در مناطق محروم،
اثربخشی به مراتب بالاتری دارد. اما متاسفانه این مخاطبان
معمولا از راهکارهای پوششی متناسب با نیاز خود و نحوه
دستیابی به آنها آگاهی کافی ندارند و این امر سبب م یشود
تا در مدیریت ریس کهای خود دچار مشکل شوند. این مساله
عموما خود را به صورت تحمل ریسک نامطلوب یا نامناسب
نشان داده و تبعاتی مانند از دست رفتن دارایی، کسب و کار یا
توقف فعالی تهای مولد درآمد و به سبب آن کاهش مخارج
خانوار، برداشت از اندک پ ساندازهای موجود یا استقراض
و اخذ وام با سود بالا به همراه دارد، که در نهایت به تداوم
جریان فقر و آسی بپذیری بیشتر منجر م یشود. بنابراین، در
شرایطی که خرید پوش شهای بیم های متناسب با ریس کهای
مهم توسط اقشار آسی بپذیر م یتواند ابزاری کمک کننده
برای توسعه فعالی تها به سمت فعالی تهای پربازد هتر )ولو
پرریس کتر که ریسک آن قابل انتقال از طریق بیمه باشد( و
به رهایی از تله فقر کمک نماید، بی اطلاعی از کارکردهای
مهم نهاد بیمه م یتواند پرهزینه باشد. به عبارت دیگر، سطح
پایین سواد مالی و بیم های سبب م یشود تا راهکارهای
بیم های مناسب برای انتقال ریسک و تا بآوری نسبت به
شوک ناشناخته باقی بماند. نتایج پژوهشی 1 که اخیرا توسط
پژوهشکده بیمه در حوزه سوادآموزی بیمه صورت پذیرفت،
نشان داد که در کشورهای درحا لتوسعه، سوادآموزی مالی
و بیم های بسیار پایین است. همچنین، نتایج پژوهش دیگری 2
که توسط روناک پاتل و همکاران ) ۲۰۱۷ ( انجام شد، روشن
کرد که در میان جمعیت نمونه تحقیق از صاحبان کسب و کار
کوچک، بسیاری از افراد درباره بیمه خرد حوادث 3 آگاهی
نداشتند که پس از درک این موضوع، از طر حهای بیم های در
این حوزه استقبال کردند.

از مه مترین
ر ا هکا ر ها ی
بیم های قابل
استفاده برای
توسعه خدمات
بیم های در میان اقشار
آسی بپذیر و کسب و کارهای کوچک، م یتوان به
موارد ذیل اشاره نمود: آموزش بیمه توسط نهادهای مرتبط
حاکمیتی در صنعت بیمه به همراه شرک تهای بیم های و
نمایندگ یهای آنها به افراد و کسب و کارها در مناطق
محروم، همکاری شرک تهای بیمه با شرک تهای ف نآوری
برای ارائه طر حهای بیمه خرد و فراگیر و ارایه آن از طریق
کانا لهای توزیع نوآورانه در این مناطق، اعتمادسازی، توسعه
طراحی محصولات بیم های متناسب با مناطق محروم و تهیه
جداول و داد ههای مربوط به ریس کهای آنان به ویژه
جداول مرگ و میر.
در این شماره از ماهنامه تازههای بیمه ایران و جهان، سعی
شده تا با توجه بر این موضوع، به مباحثی علمی و عملیاتی
درباره شمول یا فراگیری مالی و بیمه خرد در صنعت بیمه
جهان پرداخته شود. لذا در بخش مطالب اصلی، گزارش
مبسوطی در حوزه بیمه خرد با هدف شمول مالی ارائه
م یشود که شامل اصول شمول مالی در بیمه، محصولات
بیمه خرد، مروری بر بازارهای مرتبط و جنب ههای نظارتی
م یگردد. در خصوص سایر بخ شهای این شماره باید
گفت که بخ ش شخصیت برجسته علمی، به معرفی استاد
دانشگاه بی نالمللی فلوریدا، پروفسور علی پرهیزگاری
اختصاص یافته است؛ در بخش یک معرفی تازه ، بیمه سیل
مبتنی بر شاخص مطرح شده و در بخش تاز ههای نشر،
دو کتاب در حوزه ریسک و بیمه در ساخت و ساز و آمار
مجانبی در نظریه ریسک بیمه ارائه شده است. بخش یک
مفهوم تازه، ای نبار به مفهوم ریسک سوداگرانه م یپردازد

در این شماره خواهید خواند

فراگیری مالی در بیمه: بیمه خرد
1- خلاصه مدیریتی
۲- اصول و مبانی فراگیری مالی در بیمه
۳- محصولات بیمه خرد
۴. مروری بر بازارهای بیمه خرد
۵- جنبه‌های نظارتی
یک معرفی تازه
بیمه سیل شاخص‌محور:‌ طرحی جامع برای حمایت از مناطق سیل‌خیز
یک مفهوم تازه
ریسک سوداگرانه
شخصیت برجسته علمی
پرفسور علی پرهیزگاری
تازه‌های نشر
1. ریسک و بیمه در ساخت و ساز
2. آمار مجانبی در نظریه ریسک بیمه

منبع : پژوهشنامه بیمه

جهت مشاهده متن کامل ماهنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 22 از لینک روبرو استفاده کنید