ماهنامه الكترونیكی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره ۲۳

صنعت بیمه متشکل از شرک تهای بیم های است که خدمات
مدیریت ریسک را در قالب قرارداد بیمه ارائه م یکنند. با
توجه به ای نکه بیم هگذاران، بر اساس شرایط خاص خود،
ریس کهای مختلفی با ابعاد متفاوتی را تجربه م یکنند، حال
این سئوال مطرح است که آیا این قراردادها و خدمات
مدیریت ریسک، بطور خاص مبتنی بر شرایط و ویژگ یهای
هر فرد و بنگاه، تعریف، تنظیم و اجرا م یشوند؟ به عبارت
دیگر، تا چه اندازه ارائه خدمات و پوش شها در صنعت بیمه
با شرایط و نیازهای هر مشتری انطباق دارد و آیا سطحی از
شخص یسازی و سفارش یسازی در روندها و سطوح این
صنعت وجود دارد که مناسب، سریع و بروز باشد؟ در توضیح
اهمیت این موضوع م یتوان اشاره نمود، که امروزه با توجه
به دسترسی به داد ههای بیشتر و گسترد هتر از بیم هگذاران،
توجه شرک تها بیم ه و نهادهای تحقیقاتی بیم های در جهان
به این موضوع بیشتر شده است. به عنوان مثال، م ککنزی 1
اخیرا در گزارشی به این موضوع پرداخته، ابعاد آن را بررسی
نموده و شخص یسازی را به عنوان آینده صنعت و بازاریابی
بیمه معرفی م یکند.
بیمه شخص یساز یشده یا سفارشی م یتواند به عنوان ارائه
خدمت بیم های در شرایط، شکل و زمان مورد نیاز به مشتری
تعریف شود که از طریق ارتباط و تعامل نزدی کتر با مشتریان
از طریق رد و بدل پیام هدفمند، پیشنهادها و قیم تها در زمان
و به شکل مورد نیاز مشتری ، تنظیم م یشود. شخص یسازی
مبتنی بر داده، موضوعی مهم در شخص یسازی قراردادهای
بیم های است که از اطلاعات برای سفارش یسازی خدمات
بیم های در زنجیره ارزش بیمه بهر هبرداری م یکند. امروزه در
این فرایند، «داده » نقش بسیار مه متری را ایفا م یکند. در
حقیقت، عملیا تهای بیمه همواره بر وقایع و واقعی تها استوار
است و در بازار بیمه دیجیتالی امروزی، جم عآوری، دست هبندی
و تحلیل داد ههای این وقایع، ساد هتر و مفیدتر از هر زمان
دیگری است. ابزارهای بیمه دیجیتال و ف نآوری مانند اینترنت
اشیاء، هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و تجزیه و تحلیل
داد هها نه تنها به بهبود عملکردهای بیم هگری و شناسایی تقلب کمک م یکند، بلکه
بیم هگران م یتوانند
با استفاده از داد ههای
فراه مشده توسط آنها
تجرب ههایی سفارشی و
شخص یساز یشده برای
مشتریان را بیش از هرزمان
دیگری ارائه کنند.
شخص یسازی و سفارش یسازی خدمات بیم های مزایای
متعددی برای عملیات بیم هگری دارد که از مهمترین آنها
م یتوان به موارد ذیل اشاره نمود: نرخ گذاری مناس بتر و
ارتقا سود و عملکرد شرکت بیمه، ارتقا برند شرکت، حفظ و
وفاداری بیشتر مشتریان به ویژه مشتریان هد فگذاری شده،
بهبود عملیا تها و تعامل مطلو بتر با مشتریان، تحریک
فروش اثربخ شتر، بهبود مشارکت و رضایت مشتری و کاربرد
آسا نتر داد هها.
در این شماره از ماهنامه تاز ههای بیمه ایران و جهان، سعی
شده تا با توجه به این موضوع، به مباحثی علمی و عملیاتی
درباره ارتباط با مشتریان پرداخته شود. لذا، در بخش مطالب
اصلی موضوعاتی همچون چش مانداز بیمه 2022 در جهان،
بیمه فعالی تهای سایبری خصمانه، بهر هوری بیم هگران و
روابط عمیق مشتری، نماینده و بیم هگر ارائه م یشود. به بخش
بین شهای تازه، مباحثی همچون تلفیق بیم ههای غرامتی با
بیم ههای پارامتریک و بهبود تجربه مشتری، تخصیص داده شده
و در بخش اخبار، به یک عنوان مطلب در خصوص خطرات
سایبری پرداخته شده است. در بخ ش شخصیت برجسته علمی،
استاد دانشکده علوم اکچوئرال و بیمه، پروفسور جنز پرچ
نیلسون، در بخش یک معرفی تازه ، بستر دیجیتالی اسند برای
پرداخ تهای بیم های، در بخش تاز ههای نشر، دو کتاب در
حوز ههای اینترنت اشیاء و قانون و قیم تگذاری ریسک بیمه
معرفی م یشوند. بخش یک مفهوم تازه، ای نبار به مفهوم
«بیمه عمر تعدی لشده » م یپردازد.

در این شماره خواهید خواند

مطالب اصلی
1- چشم انداز بیمه جهان در سال 2022: رشد به همراه نیرو، هدف و فن‌آوری
۲- بیمه فعالیت سایبری خصمانه: در جستجوی راه‌حل‌های پایدار
۳- تجسم بهره‌وری بیمه‌گران در سال 2030
۴- رمزگشایی از ظرفیت روابط عمیق‌تر مشتری، نماینده و بیمه‌گر
اخبار تازه
1- خطرات سایبری در صدر رتبه‌بندی ریسک تجارت جهانی
بینش‌های تازه
۱. تلفیق بیمه‌ی پارامتریک و غرامتی
۲- بهبود تجربۀ مشتری در سال 2022
یک معرفی تازه
اسِند، تعریفی نوین در خرید و فروش ‌بیمه
یک مفهوم تازه
بیمه عمر قابل‌تعدیل
شخصیت برجسته علمی
پرفسور جِنز پِرچ نیسلون
تازه‌های نشر
اینترنت اشیاء و قانون: راهبردهای حقوقی برای فن‌آوری‌های هوشمند مشتری‌محور
قیمت‌گذاری ریسک بیمه: از نظر تا عمل

منبع : پژوهشنامه بیمه

جهت مشاهده متن کامل ماهنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 23 از لینک روبرو استفاده کنید