ماهنامه الكترونیكی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 5

در این شماره خواهید خواند

کاهش تاب آوری اقتصاد جهان در سال 2020
خسارت بیمه‌شده کووید-19 به 25 میلیارد دلار رسید
هوش ماشینی در بیمه
تشدید کاهش ظرفیت بیمه اتکایی مجدد به دلیل نگرانیهای ناشی از ویروس کوید-19
شرکت‌های بیمه چگونه ریسک به دست آوردن سود تضمینی را مدیریت می‌کنند؟
داده‌ها، رمز پیروزی و غلبه بر تعصبات انسانی در مدیریت ریسک

منبع : پژوهشنامه بیمه

جهت مشاهده متن کامل ماهنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 5 از لینک روبرو استفاده کنید