ماهنامه الكترونیكی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره ۲۴

شرک تهای بیمه زندگی و صندوق های بازنشستگی به دلیل
ماهیت کسب و کار خود، دارای تعهدات پرداختی بلندمدت
هستند و همین موضوع سبب م یشود تا بین بده یها
و دارای یهای آنها غالباً از لحاظ دوره زمانی و بازده،
عد متطابق 1 رخ دهد. میزان این عد متطاب قها باید از نزدیک
رصد، مدیریت و کنترل شود. این نوع مدیریت ریسک که
برای شرک تهای بیمه به ویژه رشت ههای زندگی، بسیار
حیاتی است، مدیریت بدهی و دارایی ) 2)ALM نام دارد
که به نوعی همان مدیریت تخصیص دارایی با توجه به
جریان نقدی بده یها است. از طرفی، دارایی باید به روشی
سودآور، سرمایه گذاری شود تا سبب سود و بازده مثبت
گردد. تحلی لهای مرتبط با مدیریت بدهی و دارایی معمولا
مبتنی بر دو رویکرد است: الف. محاسبه سناریوها )آزمون
حساسیت( 3 که بر اساس انتظارات شخصی، داد ههای
تاریخی و دستورالعمل های سازما نهای نظارتی صورت
م یپذیرد یا ب. مد لسازی احتمالی و شبی هسازی توسعه
بازار، رفتار مشتری و حسا بهای چالش برانگیز است.
در عین حال، داشتن مدلی ارزنده در مدیریت بدهی و
دارایی که بتواند ابعاد مختلف ترازنامه را به روشی کارآمد
ارائه کند، برای شرکت ها بسیار اهمیت دارد. به عنوان
نمونه شرکت اسکاندیا 4 که بزر گترین شرکت بانکی
و بیمه ای در سوئد است، از مدل مدیریت بدهی و دارایی
بهره م یبرد که الگوهای رفتاری توسعه ترازنامه شرکت
را در شرایط مختلف سنجیده و شبیه سازی م یکند. در این
مدل، مه مترین ویژگی های محصول بیمه زندگی، بازخرید
قرارداد، اعلامیه پاداش مبتنی بر ذخیره و الگوی احتمالی بازار سرمایه تلفیق
م یشود. نتیجه آن که
مدیریت دارایی و
بدهی تنها به بان کها
ختم نم یشود و باید در
حوزه بیمه به ویژه زندگی و
بازنشستگی بسیار به آن دقت شود تا از پیامدهای مالی منفی
عدم استفاده از آن برای شرک تها در اجرای تعهدات خود
پیشگیری شود.
در این شماره از ماهنامه تازههای بیمه ایران و جهان، سعی
شده تا با توجه به این موضوع، به مباحثی علمی و عملیاتی
درباره شیوه سرمای هگذاری کارآمد پرداخته شود. لذا، در
بخش مطالب اصلی موضوعاتی همچون سرمایه گذاری
خصوصی، چکیده گزارش روندهای مشتری در سطح اروپا
و چکیده مقالات ویژ هنامه مجله ریسک و بیمه ژنو ارائه
م یشود. به بخش بین شهای تازه، مباحثی همچون بهبود
نوآوری در صنعت بیمه، بازنگری مدیریت ریسک و بیمه
تاخیر پرواز مبتنی بر زنجیره بلوکی تخصیص داده شده و
در بخش اخبار، به یک عنوان مطلب در خصوص بیم هگر
داد همحور پرداخته شده است. در بخ ش شخصیت برجسته
علمی، استاد دانشگاه دنور آمریکا، پروفسور شهرام امینی،
در بخش یک معرفی تازه، انجمن بی نالمللی قانون بیمه، در
بخش تاز ههای نشر، دو کتاب در حوزه های بیمه سایبری
و بیمه عنصری معرفی م یشوند. بخش یک مفهوم تازه،
ای نبار به مفهوم «اِسکِیل کردن کسب و کار » م یپردازد.

در این شماره خواهید خواند

مطالب اصلی
۱. سرمایه‌گذاری خصوصی و شیوه‌ سرمایه‌گذاران کارآمد
۲. چکیده گزارش روندهای مشتری در سطح اروپا: خلاصه مدیریتی
۳. ویژه‌‌نامه مجله ریسک و بیمه ژنو درخصوص خطرات ناشی از تغییرات اقلیم و بیمه: چکیده مقالات
اخبار تازه
۱. بیمه‌گر داده‌محور: آزادسازی داده‌های ارزشمند با سرعتی تصاعدی
بینش‌های تازه
۱. پنج گام برای بهبود نوآوری در صنعت بیمه
۲. بازنگری مدیریت ریسک: راهبردهایی برای دنیای پیچیده ریسک‌ها
۳. آیا بیمه تاخیر پرواز با پشتیبانی زنجیره بلوکی را خریداری خواهید کرد؟
یک معرفی تازه
انجمن بین‌المللی قانون بیمه
یک مفهوم تازه
اِسکِیل کردن کسب‌و‌کار به چه معناست؟
شخصیت برجسته علمی
پرفسور شهرام امینی
تازه‌های نشر
۱. خط‌مشیء بیمه‌ سایبری: بازاندیشی در خصوص ریسک در عصر باج‌افزارها، کلاه‌برداری رایانه‌ای، نقض داده‌ها و حملات سایبری
۲. اقلیم، جامعه و بیمه عنصری: ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها

منبع : پژوهشنامه بیمه

جهت مشاهده متن کامل ماهنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 24 از لینک روبرو استفاده کنید