ماهنامه الكترونیكی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 6

ویروس کرونا زنگ خطری برای جهان به صدا درآورد که ریسک پاندمی، م یتواند جد یترین امر برای بشر امروزی باشد و این موضوع، بخ شهای اقتصادی درگیر با ریس کهای هم هگیر از جمله صنعت بیمه را به چالشی عمیق کشانده است. بیماری کرونا، به عنوان یکی از شدیدترین ریس کهای پاندمی در صد سال اخیر شناخته شده است و در ایران نیز در همان ما ههای اولیه به یک ریسک پاندمی عمده تبدیل شد و صنعت بیمه که در رأس بسیاری از سیاس تگذار یهای جهان در حوز هي پیشگیری و حمایت مالی از اقشار آسی بدیده است، از همان ابتدای امر، مرکز توجه بسیاری از اندیشمندان و سیاس تگذاران در جهان بوده است.

ریسک پاندمی، یکی از مه مترین ریس کها از منظر گستره و اثرگذاری است. پورتا ) 2014 ( پاندمی را ای نگونه تعریف م یکند: ی«ک هم هگیری که در یک منطقه وسیع و ورای مرزهای بی نالمللی رخ م یدهد و بر تعداد وسیعی از مردم اثر م یگذارد ». پاندم یها بر اساس وسعت جغرافیایی شناخته م یشوند و نه شدت بیماری. بنابراین، ریسک پاندمی که معمولاًدر شیوع بیماری واگیردار گسترش م ییابد، م یتواند سبب تلفات شدید در گستره جغرافیایی وسیعی شده و اخت الل عمد های در بخ شهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را سبب شود.
شواهد علمی نشان م یدهد که ریسک پاندمی طی صد سال گذشته به دلیل افزایش سفرها و ارتباطات بی نالمللی، شهرنشینی، تغییر در کاربری زمین و بهر هبرداری گسترده از محیط زیست، بسیار افزایش یافته است )جونز و همکاران، 2008 ؛ مورس، 1995 (. پی شبینی م یشود که در آینده، این رون دها استمرار یافته و شدت پیدا کند. بنابراین، در بخش سیاس تگذاری، بر نیاز به شناسایی و محدود کردن شیوع بیمار یهایی که در نهایت به پاندمی ختم م یشوند، توجه ویژ های شده و حفظ و استمرار سرمای هگذار یها برای ایجاد آمادگی و ظرفیت در بخش درمانی نیز اهمیت دوچندان یافته است )اسمولینسکی، هامبورگ، و لدربرگ، 2003 (.

با عنایت به ای نکه بیست و هفتمین همایش بیمه و توسعه، به صورت ویژه، به بررسی سه ریسک نوظهور عمده یعنی ریس ک پاندمی، ریسک تغییر اقلیم و ریسک ف نآوری اطلاعات م یپردازد،ماهنامه تاز ههای بیمه ایران و جهان بر آن شده است تا این سه محور اصلی را در شمار ههای آتی خود پوشش دهد. محور اصلی این شماره ماهنامه که ریسک پاندمی است ، در بخش مطالب اصلی به موضوعاتی همچون مفاهیم اکچواری با نمون ههای واقعی از پاندمی کوید- 19 ، کرونا و اوراق قرضه حوادث و اوراق بهادارسازی ریس کهای حوادث فاجع هبار در زمان پاندمی، ف نآوری بیمه و فرص تها و تهدی دهای پاندمی، الگوهای پاندمی، عوامل فعا لکننده پارامتریک در بیمه حوادث و بیم هنامه پاندمی م یپردازد. در بخ ش شخصیت برجسته، آقای محمد اکبرپور،
دریاف تکننده جایزه اسلون 2020 ، در بخش یک معرفی تازه ، مرکز ریسک ا یت یاچ زوریخ و در بخش تاز ههای نشر، دو کتاب در حوزه مدیریت ریسک و بیمه پاندمی کرونا معرفی م یگردد. ماهنامه تاز هها، از نظرات و پیشنهادات کلیه اندیشمندان و صاح بنظران صنعت بیمه برای بهبود در محتوا، قالب و اطلا عرسانی استقبال می نماید.

در این شماره خواهید خواند

تکامل مدل‌های بیماری‌های همه‌گیر و نیاز بیمه برای تکاملی مشابه
ویروس کرونا و اوراق قرضه حوادث فاجعه‌آمیز: اوراق بهادارسازی ریسک حوادث فاجعه‌آمیز در زمان همه‌گیری
بیمه فناور در دوره همه گیری: بازآفرینی تهدید به فرصت
موازنه‌های ضروری برای طراحی بیمه‌نامه پاندمی
عوامل پارامتریک در بیمه های حوادث فاجعه آمیز
ارائه مفاهیم اکچوئری از طریق نمونه‌های واقعی بیماری همه‌گیر کووید-19
مقاله علمی
شخصیت برجسته علمی
یک معرفی تازه
تازه‌های نشر

منبع : پژوهشنامه بیمه

جهت مشاهده متن کامل ماهنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 6 از لینک روبرو استفاده کنید