ماهنامه الكترونیكی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 7

بیمه، هم اکنون در سرتاسر جهان، به عنوان یکابزار بسیار مهم و حیاتی برای مدیریت ریسکحوادث طبیعی محسوب م یشود. بیم هگران در مقایسه با دیگر صنایع، درک بسیار عمی قتری نسبت به ریس کهای اقلیمی دارند. در حقیقت، شرک تهای بیم ه برای سالیان متمادی است که از ابزارهای خود برای پی شبینی حوادث مرتبط با اقلیم و آب و هوا استفاده م یکنند. حوادثی که آنان همواره در معرض خسار تهای مربوط به آن قرار دارند. ه ماکنون، صنعت بیمه در موقعیت منحصرب هفردی در رابطه با فضای متغیر آب و هوا قرار گرفته است، زیرا بیم هگران نه تنها غرامت بیم هشدگان را نسبت به آسی بهای ناشی از تغییرات اقلیمی م یپردازند بلکه کل اقتصاد را از طریق پرتفوهای سرمای هگذاری عمده خود، تامین م یکنند. در عین حال، صنعت بیمه از منظر پاس خگویی به تغییرات اقلیم، وارد فاز جدیدی شده است. سازما نهای تنظی ممقرراتی نسبت به اقداماتی که شرک تهای  بیمه برای تغییرات زیستی انجام م یدهند، تردید دارند. بیم هگرانباید رویکردی راهبردی به ریس کهای اقلیمی در کل سطوح کسب و کار خود داشته باشند؛ این موضوع، نیازمند یک سیاست ک لنگر با درنظرداشتن مدیریت دارای یها، نظارت بر پوش شهای فعلی که برای ریس کهای بالقوه اقلیمی ارائه شد هاند و آگاهی از مسئولی تهای فردی در سطوح مدیریت ارشد و کلان است. به منظور حل چال شهای مربوط به ریسک اقلیم، شرک تهای بیمه م یتوانند برای تا بآوری بیشتر جامعه از سازوکارهای سنتی و مدرن خود بهر هبرداری کنند. سازوکارهای بیم های معمولاً جبران مالی برای خسار تهای ناشی از حوادث بزرگ به ارمغان م یآورند

بنابراین، با بیمه، شرایط زیا ندیدگان م یتواند با سرعت بیشتری بهبود پیدا کند. هرچه بهبود شرایط سری عتر و جام عتر صورت پذیرد، اثرات حوادث در طولان یمدت کمتر خواهد بود. همچنین، شرک تهای بیمه م یتوانند از طریق حق بیمه، فرانشیز و پرداخت خسارت، نقش عمد های در ارزیابی و اعلام ریسک بازی کنند. زیرا با سازوکار بیم های، افرادی که درخطر قرار دارند، درک بهتری از تهدی دهای محتمل پیدا خواهند نمود. ذینفعانی که در بخش بیمه درگیر هستند نیز م یتوانند مشو قها و الزاماتی برای مدیریت ریسک حوادث طبیعی ارائه کنند که در نهایت اثرات بالقوه این نوع حوادث را محدود کند.

همانطور که در شماره پیشین ماهنامه عنوان شد، در این شماره به دومین ریسک نوظهور مورد بررسی در بیست و هفتمین همایش بیمه و توسعه یعنی ریسک تغییر اقلیم پرداخته م یشود. در شماره حاضر، در بخش مطالب اصلی به موضوعاتی همچون مفاهیم پایه سازوکار انتقال ریسک و بیمه، اندیش ههای نوظهور در رابطه با ریسک اقلیم و بیمه ، چگونگی کمک ف نآوری به ریس کهای اقلیمی در بیمه پرداخته م یشود. ماهنامه تاز هها، از نظرات و پیشنهادات کلیه اندیشمندان و صاح بنظران صنعت بیمه برای بهبود در محتوا، قالب و اطلا عرسانی استقبال می نماید.

در این شماره خواهید خواند

بیمه تغییرات اقلیمی و سازوکارهای مدیریت ریسک حوادث فاجعه آمیز جوی

بازانگاری تاب‌آوری در دنیای پساهمه‌گیری

تغییرات اقلیمی و بازخوردهای بیمه ای بازار محور

نقش فناوری در رویارویی با ریسک های اقلیمی در حوزه بیمه

تفکر نوظهور درباره ریسک اقلیم و بیمه

مقاله علمی

شخصیت برجسته علمی

یک معرفی تازه

تازه‌های نشر

منبع : پژوهشنامه بیمه

جهت مشاهده متن کامل ماهنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 7 از لینک روبرو استفاده کنید