ماهنامه الكترونیكی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 8

مزایای ف نآوری دیجیتال و قابلیت دسترسی به منابع جدید داده که مبتنی بر ثبت جریانی اطلاعات هستند، باعث توجه جدی صنعت بیمه در سطح جهان به تحول دیجیتال شده است. ع الوه بر این،کاربرد فزاینده، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و تحلیل داده )داده های کلان(، باعث گسترش فزاینده نقش داده در صنعت
بیمه جهانی است. این ارتقا نقش، از یک سو، تحولات رو به رشدی را در بهبود کارایی عملیات بیم هگری از صدور بیم هنامه تا ارزیابی و پرداخت خسارت، به دنبال داشته است؛ و از سوی دیگر، موجب افزایش توجه جدی شرکتهای بیمه به پی شبینی و پیشگیری ریسک و ورود جد یتر به این حوز هها شده است. این تحول همچنین، طرح موضوعات و محصولات جدیدی مانند سفارش یسازی محصولات و خدمات بیم های و یا محصولات مصرف محور در بیم ههای خودرو، زندگی، س المت و مواردمشابه را به دنبال داشته است.

گسترش ف نآور یهای نوین، همچنین باعث افزایش ریسک ف نآوری در صنایع مختلف به ویژه صنایع مالی و صنعت بیمه شده است. بررس یها در صنایع مختلف نشان م یدهند که ریس کهای ف نآوری در بالاترین رده ریس کهای نوظهور قرار دارند. همچنین مطالعات پیمایشی در صنعت بیمه جهان نشان دهند هی آثار مالی قابل توجه و فزاینده ریس کهای ف نآوری بر شرک تها است. بر این اساس، شناخت تحول دیجیتال، چگونگی و آثار آن و ریس کهای مهم ناشی از آن، برای صنعت بیمه از اهمیت بالایی برخوردار است. در این چارچوب، این شماره از ماهنامه تاز ههای بیمه ایران و جهان، به این موضوع پرداخته و موضوعاتی در ارتباط با ریسک سوم نوظهور
مورد بررسی در بیست و هفتمین همایش بیمه و توسعه یعنی ریس کهای ف نآوری را معرفینموده است. برای این منظور، ابتدا در بخش مطالب اصلی به موضوعاتی همچون بیمه اتکائی سایبری، بیمه سایبری به عنوان راهکاری برای کاهش ریسک، حمایت از ریسک سایبری از طریق سیاس تها و مقررات مطلو بتر، ریس کزدایی تهدیدهای سایبری و بازار بیمه سایبری پرداخته م یشود. در بخش مقاله علمی، موضوع انق الب کلان داد هها وصنعت بیمه ارائه م یگردد و در بخ ش شخصیت برجسته، آقای دکتر جواد صالحی اصفهانی از دانشگاه ف ن آوری ورجینیای آمریکا، در بخش یک معرفی تازه ، نمون های از طر حهای تا بآوری سایبری در اروپا و در بخش تاز ههای نشر، دو کتاب در حوزه مدیریت ریسک سایبری و بیمه کنترل آسیب معرفی م یگردد.

در این شماره خواهید خواند

بیمه، ابزاری برای مقابله با تهدیدهای ریسک سایبری
بازار در حال رشد بیمه سایبری
نقش بیمه در انتقال ریسک سایبری
حمایت از بازار بیمه سایبری از طریق مقررات‌گذاری و سیاست‌گذاری‌های بهتر
بیمه سایبری تنها چند خسارت با فاجعه فاصله دارد!
کارگزاران خبر از افزایش تقاضای بیمه سایبری در بیمه اتکائی می‌دهند
مقاله علمی
شخصیت برجسته علمی
یک معرفی تازه
تازه‌های نشر

منبع : پژوهشنامه بیمه

جهت مشاهده متن کامل ماهنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 8 از لینک روبرو استفاده کنید