ماهنامه الكترونیكی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 9

ویروس کرونا همچنان در حال گرفتن قربانی و ضربه زدن به اقتصادهای جهان است و این شرایط سخت که اصطلاحاْ به آن بازار سخت ( ( نامیده م یشود، در حال رسیدن به دوسالگی خود است. طی ده ههای گذشته، چرخه بازار سخت در صنعت بیمه اتفاق افتاده اما همواره محدود بوده است. در گزارش اخیر دلویت با عنوان «چش مانداز بیمه در سال »۲۰۲۱ آمده است، بیماری هم هگیر کوید 19 عملیا تهای بیم هگران را مختل نموده و سبب دورکاری کارمندان و ارتباط مجازی گسترد هتری با مشتریان شده است. در عین حال، این موضوع، سبب شده تا قابلی تهای دیجیتالی در سای هی افزایش دغدغ ههای مربوط به امنیت سایبری قرار گیرد. در این گزارش که بر اساس نتایج پیمایشی در میان مدیران اجرایی صنعت بیمه جهان تهیه شده است، آمده که مدیریت مخارج در مقایسه با قبل شیوع بیماری کوید 19 ، بسیار مورد تأکید بوده است. اما به جای کاهش هزین هها در کل لای ههای قراردادها، بسیاری از بیم هگران تمایل دارند تا سرمای هگذار یهای پیش از هم هگیری خود را به تعویق انداخته یا کاهش دهند تا بتوانند سرمای ههای خود را برای طر حهای الوی تدار خود خرج کنند. یکی از اینطر حها، استخدام افراد شایسته است که بتوانند آنها را هرچ هسری عتر نسبت به وضعیت جدید سازگار سازند. نیاز به تسریع در دیجیتا لسازی و بهبود عملیا تهای مجازی که پی شتر در میان بیم هگران، به عنوان مانع دیده م یشد، اکنون به عنوان حامی بیم هگران تلقی م یشود. این موضوع سبب شده است تا طر حهایی که قرار بود در زمینه دیجیتا لسازی طی سه الی پنج سال صورت پذیرد، به یک سال تقلیل پیدا کند. نیاز، مادر ابداع برای بسیاری از بیم هگران بوده و هست اما سرعت تحول و اعتماد بیشتر به ارتباطات و دسترسی از راه دور، برخی ریس کهای جدید برای آنها و بیم هگذران به وجود آورده است، به ویژه در بخ شهای ریسک سایبری و بیمه عد مالنفع و اخت الل در کسب و کار.
بهر همندی از رو شهای جدید مانند راهکارهای تجزیه و تحلیل داد هها، طراحی و عرضه سریع محصولات جدید و مبتنی بر شرایط مشتریان، بهبود دیجیتا لسازی در شرک تهای بیمه و به تبع آن، افزایش امنیت سایبری، مهار تافزایی کارکنان برای سازگاری با محیط جدید، استخدام افراد متبحر در حوز ههای انفورماتیک، خلق زیس تبوم برای تحلیل اثربخشی محصولات بیم های نوآورانه و ایجاد تحول درساختارهای سازمانی برای سازگاری با وضعیت فعلی و توجه به بهر هوری و تحقیق و توسعه، م یتواند در مرحله گذار از بحران کرونا و آتی هی
صنعت بیمه بسیار مفید باشد. در این شماره از ماهنامه تاز ههای بیمه ایران و جهان، به موضوعات مختلف در حوز ههای گوناگون صنعت بیمه جهان پرداخته م یشود.
در شماره حاضر، در بخش مطالب اصلی به موضوعاتی همچون بهر هوری در بیمه، کوید و ریس کهای جدید برای رشته بیمه مدیران و کارکنان، مشتقات آب و هوایی، مدیریت ریسک و راهبردی بیماری هم هگیر، پی شبین یهای مربوط به مستمر یها و موانع تقاضای بیمه زندگی پرداخته م یشود. در بخش مقاله علمی، موضوع روندهای نوظهور در صنعت بیمه اتکائی ارائه م یگردد و در بخ ش شخصیت برجسته علمی، دکتر دن اندرسون از دانشگاه ویسکنسن آمریکا، در بخش یک معرفی تازه ، طرح جهانی دسترسی به بیمه و در بخش تاز ههای نشر، دو کتاب در حوزه جر مشناسی و بیمه اقلیم و راهنمای بهبود نمایندگی بیمه معرفی می گردد.
در این شماره خواهید خواند
بهره‌وری بیمه در سال 2030: تصوری مجدد از بیمه‌گر آینده
پیش‌بینی حجم 30 میلیارد پوند مستمری بازنشستگی BIBO در سال 2021
تعیین موانع تقاضای بیمه زندگی
مقدمه‌ای بر مشتقات آب و هوا
ورشکستگی ناشی از عدم‌توانگری گسترده در صنعت بیمه جهان در آغاز سال 2021
مدیریت ریسک، کلیدی برای هدایت پاندمی
مقاله علمی
شخصیت برجسته علمی
تازه‌های نشر
منبع : پژوهشنامه بیمه
جهت مشاهده متن کامل ماهنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 9 از لینک روبرو استفاده کنید