ماهنامه الكترونیكی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 10

در عصر تحول صنعت بیمه جهان، دیجیتا لسازی، تنها به مفهوم استفاده از دستگاه های دیجیتالی مانند رایانه یا تلفن همراه برای خرید یا واریز حق بیمه و پرداخت خسارت و حتی بهر هبرداری از اینترنت اشیاء نیست بلکه بیشتر تغییر نگرش، رویکرد و نوآوری در سازماندهی و فرایند کسب و کار نیز هست. در این راستا، دو رویکرد تعاون مردمی و تعاون دیجیتالی برای ریسک و بیمه معرفی م یگردد. مقدمتاً، باید عنوان کرد، تعاون، بخش جدایی ناپذیر زندگی بشر بوده و هست. بر این اساس، بطور سنتی همواره، خانواده ، وابستگان، دوستان و نهادهای مردمی نقش مهم و اثرگذاری در پوشش ریسک در جوامع مختلف داشته اند. اما بیمه مدرن، اساساً، یک نوع تعاون نهادساز یشده توسط بشر بوده است، تا پوشش و انتقال ریسک های مختلف را به صورتی منظم و ساختارساز یشده به انجام برساند. برهمین اساس، با کمی تأمل می توان دریافت که درصورت مردم یسازی بیمه، می توان فرهنگ بیمه را نیز در سطح کشور تقویت نمود و نرخ نفوذ آن را بهبود بخشید. موضوعی که همواره دغدغه سیاستگذاران بیمه کشور بوده است. در این نگاه، که رویکردی جامع همحور نه صرفاً تجاری به بیمه است، به چند روش می توان در راستای گسترش ارتباط تعاون و بیمه و استفاده از ظرفیت تعاون برای ارتقا پوشش بیمه در کشور اقدام نمود. انجام نظرسنجی عمومی در حوزه اشتراک گذاری ریسک مالی در میان افراد جامعه و بررسی چگونگی ورود صنعت بیمه و حمایت از آن، گسترش شبکه فروش بیمه به فروشندگان غیربیمه ای و آموزش آنان در زمینه بیمه، و حمایت و گسترش را هکارهای نهادی بیمه ای، که عناوین دیگری دارند، مانند حامیان مالی اقشار مختلف مانند کشاورزان، صنعت گران و غیره، از جمله این روش ها هستند

تعاون در اشتراک ریسک می تواند شکل دیجیتالی نیز به خود بگیرد و از طریق طراحی نرم افزارهای مناسب، گسترش یابد. مانند راه اندازی صندو قهای مالی دیجیتالی داخلی با نظارت بیمه مرکزی و بانک مرکزی که ریسک را در میان اقشار مختلف مردم توزیع نماید. در این روش نیز فرهن گسازی بیمه را می توان در میان نسل جدید و تمامی افرادی که با تلفن هوشمند سروکار دارند، گسترش داد. موضوع تعاون دیجیتالی با فروش  دیجیتالی به معنای دیگر، اشتراک ریسک در صندوق های مرد منهاد دیجیتالی با نظارت سازما نهای مرجع است.

در این شماره از ماهنامه تازههای بیمه ایران و جهان، برخی از این مفاهیم به همراه دیگر موضوعات مختلف در حوزههای گوناگون صنعت بیمه جهان مورد بررسی قرار می گیرد. در شماره حاضر، در بخش مطالب اصلی به موضوعاتی همچون زیس تبوم ها در بیمه، مدیریت مخارج و دیجیتا لسازی، طراحی محصول بیمه، تورم اجتماعی، وضعیت بیمه گران در آستانه سال ۲۰۲۱ پرداخته میشود. در بخش مقاله علمی، موضوع هوش مصنوعی و بیمه توسط خانم دکتر منطقی پور، راهبر میز پژوهشی داد هکاوی، بررسی می گردد و در بخش شخصیت برجسته علمی، دکتر علیرضا نقوی از دانشگاه بلونیا ایتالیا، در بخش یک معرفی تازه، الگوی کسب و
کار بیمه خرد و در بخش تاز ههای نشر، دو کتاب در حوزه انتقال ریسک کشاورزی و اوراق بهادار بیمه ای معرفی م یگردد. در این شماره، بخش جدیدی با عنوان اخبار اضافه شده است که در سه عنوان ارائه م یشود.

در این شماره خواهید خواند

چشم انداز بیمه در سال 2021: تسریع بهبودی از بیماری همه‌گیر در زمان انتقال به شکوفایی

با ورود به سال 2021، بیمه‌گران چه جایگاهی دارند؟

مدیریت هزینه همچنان در راس آزاد سازی وجوه برای دیجیتال سازی شتابی

استفاده از اکوسیستم‌ها و پلتفرم‌ها در جهت تحقق اهداف شرکت‌های بیمه

طراحی محصول بیمه در 5 دقیقه

بزرگترین چالش مدیران خسارات بیمه دریایی چیست؟

راه‌اندازی محصول بیمه قیمت سوخت برای صنایع حمل‌ونقل و هوایی

بحران کووید 19 و فشار مضاعف بر نظام مستمری بخش دولتی و خصوصی

مقاله علمی

شخصیت برجسته علمی

یک معرفی تازه

تازه‌های نشر

منبع : پژوهشنامه بیمه

جهت مشاهده متن کامل ماهنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 10 از لینک روبرو استفاده کنید