ماهنامه الكترونیكی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 11

هم هگیری ویروس کرونا، در کنار تمامی
مشکلات و محدودی تهای خود، آموز ههای
مهمی برای اقتصاد و صنعت بیمه جهان به همراه
داشته است. یکی از مه مترین آنها، ارتقا درک
وجود خطر و ریسک در بین اشخاص و جوامع
بوده است. به عبارت دیگر، ارتقا آگاهی جوامع
و افراد نسبت به بهداشت فردی و احساس خطر
نسبت به هر نوع ریسک مشابهی، سبب شده
است تا اقدامات انفرادی و جمعی برای مقابله
با این ویروس، بخشی از رفتار ناخودآگاه افراد
جامعه گردد. این رفتار جمعی، همان درک
وجود ریسک است که بنیان نیاز فرد به بیمه
است. با توجه به ای نکه مناس بترین روش در
بروز یک رفتار فرهنگی مطلوب، درون یسازی
و اقدام پیشگیرانه ناخودآگاه افراد نسبت به یک
مسئله است، صنعت بیمه م یتواند از این فرصت
استفاده کرده و در راستای هدف فرهن گسازی،
شهروندان را نسبت به ریسک و پوشش ریسک
آگاه سازد.

مقول هی دیگری که م یتوان در این حوزه
رفتاری به آن اشاره کرد، درک انتقال ریسک
است. اگر افراد جامعه و حتی کسب و کارها
و شرک تها بدانند که انتقال ریسک مالی م یتواند آنها را در شرایط سخت، حمایت
کند، به بیمه به عنوان پلی برای انتقال ریسک
مالی خود انتخاب م یکنند. این موضوع حتی
برای شرک تهای بیمه نیز صدق م یکند.
اگر این درک در جامعه و بازار گسترش پیدا
کند، فرهن گسازی بیمه که به آن اشاره شد،
سه لالوصو لتر خواهد شد. یکی از را ههای
ورود به این مقوله، جایگزین کردن رو شهای
سنتی با مدرن است. به عنوان مثال، برخی
افراد، در خانواد ه یا حتی در مسجد محل
خود، به یک صندوق برای حمایت مالی آنها
در زمان ضرورت، وجه پرداخت م یکنند یا
حتی در بازار، برخی کسبه، صندو قهایی برای
حمایت از آنها در مواجه با مشکلات مالی
ایجاد کرد هند. ورود صنعت بیمه و جایگزینی
این رو شها م یتواند به فرهن گسازی سری عتر
بیمه و رشد و شکوفایی آن و در نهایت افزایش
ضریب نفوذ بیمه کمک کند

در این شماره از ماهنامه تاز ههای بیمه ایران
و جهان، برخی از این مفاهیم به همراه دیگر
موضوعات مختلف در حوز ههای گوناگون
صنعت بیمه جهان مورد بررسی قرار م یگیرد.
در شماره حاضر، در بخش مطالب اصلی، گزارشی از نهاد بیمه و مستمر یهای بازنشستگی
شغلی اروپا در رابطه با بیم هپذیری ریسک وقفه
در کسب و کار پرداخته م یشود که خود دارای
چهار مقاله مجزا در حوزه ریسک سیستمیک،
انتقال ریسک به بازارهای سرمایه، اقدامات
پیشگیرانه و بهر هبرداری از بیمه سنتی است.
همچنین، در این بخش، یک مطلب درباره
جایگاه ف نآوری بیمه )اینشورت کها( در جهان
کوید ۱۹ ارائه م یگردد. در بخش مقاله علمی،
تاثیر شیوع ویروس کووید- 19 بر صور تهای
مالی شرک تهای بیم هگر اتکایی بررسی
م یگردد و در بخ ش شخصیت برجسته علمی،
دکتر جیمز هیکمن از دانشگاه ویسکنسون-
مدیسون آمریکا، در بخش یک معرفی تازه ، دو
نر مافزار در رابطه با شناسایی تقلب و ارزیابی
ریسک بیم هگری و در بخش تاز ههای نشر،
دو کتاب در حوزه نفع بیم هپذیر و قانون و
الگوهای خسارت معرفی م یگردد. در بخش
اخبار نیز به دو خبر از انجمن بی نالمللی ناظران
بیمه و اوراق بهادار بیم های غیرحوادث فاجع هبار
ارائه م یشود.

در این شماره خواهید خواند

اقداماتی در راستای بهبود بیمه‌پذیری ریسک وقفه در کسب و کار در سایه‌ی همه‌گیری‌ها
کاهش خسارت‌ها از طریق اقدامات پیشگیرانه
پیشگیری ریسک از طریق بیمه‌های سنتی و راهکارهای عمومی-خصوصی
بهبود ظرفیت انتقال ریسک از طریق بازار سرمایه
پاسخگویی به ریسکهای سیستمیک از طریق تجمیع چندین خطر
جایگاه اینشورتک در جهان کووید-19
اثرات کوید ۱۹ بر صنعت بیمه جهان در گزارشی از انجمن بین‌المللی ناظران بیمه جهان
توسعه مطلوب اوراق بهادار بیمه‌ای غیرفاجعه‌آمیز
مقاله علمی
شخصیت برجسته علمی
یک معرفی تازه
تازه‌های نشر

منبع : پژوهشنامه بیمه

جهت مشاهده متن کامل ماهنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 11 از لینک روبرو استفاده کنید