ماهنامه الكترونیكی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 12

اگرچه به ویژه در رشته بیم ههای زندگی،
این عبارات محل بررسی و اظهارنظر بسیاری
بود هاند، اما با توجه به اهمیت آنها هنوز نیاز به
نگاهی دقی قتر دارد. در ارائه تعریفی از کمبود
پوشش، م یتوان گفت، به کمبود در حجم
پوشش لازم برای بیمه زندگی به منظور داشتن
استانداردهای فعلی زندگی برای افراد تحت
تکفل اطلاق م یشود. شرک تهای بیمه زندگی،
زمان متنابه، تلاش فراوان و هزینه هنگفتی برای
آموزش افراد ک مبیمه در زمینه نیاز به پوشش
خود و خانواد هی آنها ارائه م یکنند تا این
کمبود پوششی از طریق خرید بیمه، کاهش یابد.
اما این شرک تها کمتر به یک مسئل هی کلیدی
که سبب عد معلاقه مصر فکننده برای درک
محصولات بیمه آنها است، فکر م یکنند

مسئله آن است که محصولات و قراردادهای
بیمه، مشتر یپسند نیستند. برای یک فرد
معمولی، محصولات بیمه زندگی و مزایای
آن، بسیار پیچیده و بغرنج است و زبان متن
قراردادهای بیمه نیز بسیار فنی است. بنابراین،
بیمه، حوز های مستعد برای نوعی جهل
موردانتظار در میان مشتریان بالقوه است. در عین حال، این افراد بیشتر به دوستان و رسان ههای
اجتماعی برای کسب اطلاعات رجوع م یکنند
که گاهی اوقات این اطلاعات ناکافی یا حتی
نادرست است. آموزش مالی و ارتقا سواد
بیم های م یتواند یکی از کلیدهای کاهش این
مانع باشد. خبر خوش آن است که گزین ههای
بسیاری برای کسب اطلاعات، از تلویزیون
گرفته تا رسان ههای جدید وجود دارد؛ اما،
مسئله اینجاست که وفور و فراوانی اطلاعات نیز
م یتواند به سردرگمی بیشتر افراد منتهی شود.
بنابراین، هرچه شرکت صادرکننده بیم هنامه در
زبان متن قرارداد و ملحقات آن دقت بیشتری
مبذول داشته و آموز شهای لازم را برای مشتریان
بالقوه خود ارائه کند، علاوه بر کمک به درک
مشتری از مفاد قرارداد بیمه، سبب بهبود حفظ
مشتری و حتی بهبود در پرداخت خسار تها و
از بین بردن هر نوع اختلا فنظر خواهد شد.
ه ماکنون، بسیاری از نمایندگان و کارگزاران
بیمه و ب هویژه ف نآوران بیمه، این مشکل اساسی
در صنعت بیمه را درک نموده و در وبسای تها
و صفحات رسان های خود به آموزش مشتریان
م یپردازند. این درحال یاست که زبان نگارش
و متون بیم هنام هها و قراردادهای بیم های نیازمند بررسی دقیق و پژوهش بوده تا در نگارش و
ارائه آن تحولی اساسی ایجاد شود.

در این شماره از ماهنامه تازههای بیمه ایران و
جهان، موضوعات مختلف و مهم در حوزههای
گوناگون صنعت بیمه ایران و جهان مورد بررسی
قرار م یگیرد. در شماره حاضر، در بخش مطالب
اصلی به موضوعاتی همچون بیم هگر نمایی،
حرکت به سوی یک رویکرد کانال هم هجانبه در
صنعت بیمه، چکیده گزارش ریس کهای جهانی
سال ۲۰۲۱ که اخیرا توسط نشست جهانی اقتصاد
منتشر شده، پرداخته میشود. در بخ ش شخصیت
برجسته علمی، دکتر احسان نیکبخت ، استاد امور
مالی در دانشگاه هافسترو نیویورک، در بخش
یک معرفی تازه ، راه اندازی کارخانه محصولات
بیم های و در بخش تاز ههای نشر، دو کتاب در
حوز ههای تحو لآفرین در صنعت بیمه و بیمه
سایبری معرفی م یگردد و در بخش اخبار سه
عنوان خبر ارائه م یشود. بخش جدید یک مفهوم
تازه که به معرفی اصطلاحات بیم های م یپردازد،
مفهوم مد لهای پراکسی را برای خوانندگان
ماهنامه ارائه م ینماید.

در این شماره خواهید خواند

ظهور بیمه‌گر نمایی
حرکت به سمت رویکرد کانال همه‌جانبه ارتباط با مصرف کننده نهایی
گزارش ریسک‌های جهانی مجمع‌جهانی اقتصاد 2021
سیستم‌های مدیریت نمایندگی: کلیدی برای افزایش بهره‌وری
دوراهی اشتباه پیش روی بیمه‌گران زندگی
کوید-۱۹ ، فرصتی استثنایی برای حمایت از نیازهای جدید مشتریان
یک معرفی تازه
– کارخانه محصولات بیمه‌ای
یک مفهوم تازه
– مدل‌های پروکسی : اصطلاحی ناشناخته
شخصیت برجسته علمی
– دکتر احسان نیکبخت
تازه‌های نشر
– آینده بیمه از تحول‌آفرینی تا تکامل: جلد 1. مسئولان فعلی
– کاهش خطرات اخلاقی در بیمه ریسک‌های سایبری

منبع : پژوهشنامه بیمه

جهت مشاهده متن کامل ماهنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 12 از لینک روبرو استفاده کنید