برای بیمه بدنه نمی‌توان قیمت مشخصی درنظر گرفت چرا که هیچ نرخ ثابتی از سوی بیمه مرکزی برای آن تعیین نمی‌شود. درواقع قیمت پایه‌ بیمه بدنه به ارزش خودرو بستگی دارد و بر اساس آن محاسبه می‌شود. از طرفی هزینه پوشش‌های اضافی که متقاضیان بیمه بدنه خودرو خریداری می‌کنند در هر شرکت بیمه ممکن است متفاوت باشد.

محاسبه بیمه بدنه

عواملی که در محاسبه بیمه بدنه تاثیرگذار هستند، عبارتند از:

  • مشخصات خودرو:عواملی نظیر سال ساخت اتومبیل، نوع خودرو، ارزش خودرو و کاربری آن در محاسبه نرخ بیمه‌نامه بدنه نقش پررنگ دارند.
  • پوشش های اضافی(تبعی) بیمه بدنه : انتخاب هریک از پوشش‌های اضافی یادشده، مبلغی بر نرخ پایه بیمه بدنه اضافه می‌کند. به بیان دیگر، انتخاب پوشش‌های بیمه ای بیشتر با افزایش قیمت بیمه همراه است.
  • تخفیف های بیمه بدنه:تخفیفات این بیمه خودرو شامل: تخفیف‌های عدم خسارت، تخفیف خودروی صفر، تخفیف خرید نقدی، تخفیف ارزش خودرو هستند.

تخفیف بیمه بدنه

در تمامی شرکت‌ها ۱۰٪ تخفیف مربوط به پرداخت نقدی حق بیمه درنظر گرفته می‌شود.

علاوه بر آن، تخفیف عدم خسارت از تخفیفات اصلی بیمه بدنه محسوب می‌شود که محاسبه آن در اکثر شرکت‌ها یکسان است. تخفیفات عدم خسارت در بسیاری از شرکت‌ها ۴ ساله و در بعضی دیگر ۵ ساله درنظر گرفته می‌شود.

شرکت‌هایی که تخفیف را ۴ ساله اعمال می‌کنند:

 • به ازای ۱ سال عدم خسارت: ۲۵٪ تخفیف
 • به ازای ۲ سال عدم خسارت: ۳۵٪ تخفیف
 • به ازای ۳ سال عدم خسارت: ۴۵٪
 • به ازای ۴ سال عدم خسارت: ۶۰٪

شرکت‌هایی که تخفیف را ۵ ساله اعمال می‌کنند:

 • به ازای ۱ سال عدم خسارت: ۳۰٪ تخفیف
 • به ازای ۲ سال عدم خسارت: ۴۰٪ تخفیف
 • به ازای ۳ سال عدم خسارت: ۵۰٪
 • به ازای ۴ سال عدم خسارت: ۶۰٪
 • به ازای ۵ سال عدم خسارت: ۷۰٪

تخفیفات دیگر بیمه بدنه که جزو تخفیفات فرعی آن محسوب می‌شود در هر شرکت ممکن است متفاوت باشد. این تخفیفات شامل تخفیف خودروهای وارداتی، طرح‌های تشویقی که در تاریخ و زمان‌های خاص مانند اعیاد و سالگردها اعمال می‌شود، تخفیف بر اساس ارزش خودرو یا تخفیف درنظر گرفته شده روی برخی از مشاغل می‌شود.

انواع سایر تخفیفات

تخفیف صفر کیلومتر

مبنای صفر بودن خودرو در هر شرکت بیمه متفاوت است؛ اما غالب شرکت های بیمه به خودرو‌هایی که زیر سه ماه از کمپانی (شرکت خودرو‌ساز تحویل گرفته شده اند معادل 20 یا 30 درصد به بیمه‌گذاران تخفیف صفرکیلومتر می‌دهند.

تخفیف هیئت علمی

برای اعضای هیئت علمی در برخی شرکت ها تخفیف در نظر گرفته شده است.

تخفیف ایثارگری

ایثارگران و جانبازان می‌توانند با نشان دادن کارت ایثارگری از شرکت های بیمه تخفیف بگیرند.

تخفیف مناطق آزاد

ساکنین مناطق آزاد بر روی بیمه‌نامه بدنه تخفیف می‌دهند.

تخفیف دارندگان بیمه عمر

شرکت‌های بیمه برای بیمه‌گذارانی که بیمه عمر دارند امتیازاتی را لحاظ می‌کنند. یکی از امتیازات داشتن بیمه عمر، تخفیف بر روی بیمه بدنه بیمه‌گذاران است.

تخفیف خودرو های وارداتی

خودروهای وارداتی جزو آن دسته از خودروهایی هستند که بعضی از شرکت‌های بیمه در هنگام صدور بیمه بدنه تخفیف به آنها ارائه می‌دهند.