هيئت وزيران در جلسه ۱۵ /۷ /۱۳۹۷ به پيشنهاد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد شوراي عالي بيمه و به استناد تبصره ماده (۶) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب ۱۳۹۵ – آيين نامه اجرايي نحوه انتقال تخفيفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره يادشده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي نحوه انتقال تخفيفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (۶) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه
ماده ۱ – در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند و ساير اصطلاحات تابع تعاريف مندرج در قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب ۱۳۹۵ – كه در اين آيين نامه به اختصار “قانون” ناميده مي شود، است.
الف – بيمه مركزي: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران
ب – بيمه گر: شركت سهامي بيمه ايران يا هر يك از شركت هاي بيمه غيردولتي كه مجوز فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث را از بيمه مركزي دريافت نموده باشد.
پ – بيمه نامه: سند بيمه اجباري جهت پوشش خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه و سند بيمه حواث راننده به ترتيب مقرر در مواد (۲) و (۳) قانون.
ت – انتقال دهنده: مالك وسيله نقليه كه در مدت اعتبار بيمه نامه مالكيت وسيله نقليه خود را بر اساس ماده (۴) اين آيين نامه به انتقال گيرنده منتقل كرده است.
ث – انتقال گيرنده: شخصي كه مالكيت وسيله نقليه در مدت اعتبار بيمه نامه با توجه به ماده (۴) اين آيين نامه به صورت قطعي به وي منتقل شده است.
ج – سابقه تخفيف عدم خسارت: كليه تخفيفاتي كه به واسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت بدني يا مالي در بيمه نامه اعمال شده باشد.
چ – سامانه جامع حواث رانندگي: سامانه موضوع ماده (۴۱) قانون.
ح – سامانه الكترونيك: سامانه موضوع ماده (۵۵) قانون.
ماده ۲ – در صورت انتقال مالكيت وسيله نقليه، سابقه تخفيف عدم خسارت متعلق به انتقال دهنده است. انتقال دهنده ميتواند سابقه تخفيف مذكور را همزمان با انتقال مالكيت به انتقال گيرنده منتقل نمايد يا هر زمان پس از آن سابقه مذكور را به وسيله نقليه ديگر از همان نوع كه متعلق به وي يا متعلق به همسر، والدين يا اولاد بلاواسطه وي باشد منتقل نمايد.
تبصره ۱ – چنانچه انتقال دهنده سابقه تخفيف عدم خسارت را با رعايت ضوابط اين آيين نامه به وسيله نقليه متعلق به همسر، والدين يا اولاد بلاواسطه خود انتقال دهد، سابقه مذكور صرفا متعلق به يكي از اين اشخاص است.
تبصره ۲ – در صورت عدم انتقال سابقه تخفيف عدم خسارت به انتقال گيرنده يا وسيله نقليه ديگر از همان نوع كه متعلق به انتقال دهنده يا همسر، والدين يا اولاد بلاواسطه وي باشد، بيمه گر موظف است گواهي داشتن سابقه تخفيف عدم خسارت را براي وي صادر كند.
تبصره ۳ – انواع وسايل نقليه موضوع اين آيين نامه كه انتقال سابقه تخفيف عدم خسارت آنها به يكديگر مجاز است، به شرح زير مي باشد:
الف – انواع موتورسيكلت ( اعم از گازي و دنده اي )
ب – انواع سواري
پ – اتو كار ( استيشن، ون، ميني بوس و اتوبوس )
ت – انواع وسايل نقليه حمل بار ( باركش)
تبصره ۴ – چنانچه انتقال دهنده شخص حقوقي باشد سابقه تخفيف عدم خسارت فقط به وسيله نقليه ديگر از همان نوع كه متعلق به همان شخص باشد، قابل انتقال است.
ماده ۳ – در صورت انتقال مالكيت وسيله نقليه و عدم انتقال سابقه تخفيف عدم خسارت توسط انتقال دهنده، خسارت هايي كه بيمه گر از محل بيمه نامه براي حوادث بعد از زمان انتقال مالكيت وسيله نقليه تا پايان مدت اعتبار بيمه نامه پرداخت مي كند، سابقه بيمه اي انتقال گيرنده محسوب مي شود و در سابقه تخفيف عدم خسارت انتقال دهنده منظور نخواهد شد.
ماده ۴ – مبناي احراز انتقال مالكيت وسيله نقليه در اين آيين نامه، اطلاعات مندرج در سند مالكيت وسيله نقليه است . نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است هزمان با تعويض پلاك وسيله نقليه، مشخصات مالك جديد را در سامانه جامع حوادث رانندگي درج كند.
ماده ۵ – در صورت فوت مالك وسيله نقليه و انتقال مالكيت آن، سابقه تخفيف عدم خسارت متعلق به آن با رعايت ضوابط اين آيين نامه به انتقال گيرنده منتقل مي شود.
ماده ۶ – سابقه تخفيف عدم خسارت وسايل نقليه از رده خارج شده و همچنين سابقه تخفيف عدم خسارت وسايل نقليه اي كه به موجب احكام مراجع قضايي با اجراي ثبت انتقال مالكيت مي يابند، با رعايت ضوابط اين آيين نامه قابل انتقال بوده و مشمول حكم ماده (۳) اين آيين نامه مي باشد.
ماده ۷ – انتقال سابقه تخفيف عدم خسارت به بيش از يك وسيله نقليه مجاز است.
ماده ۸ – بيمه گر موظف است در اجراي ضوابط اين آيين نامه، اقدامات زير را به عمل آورد:
الف – اطلاعات بيمه نامه هاي صادره را از طريق سامانه الكترونيك به بيمه مركزي ارسال نمايد.
ب – سابقه تخفيف عدم خسارت را به همراه شماره ملي يا شناسه ملي بيمه گذار در بيمه نامه وسيله نقليه درج نمايد.
پ – در زمان انتقال سابقه تخفيف عدم خسارت به وسيله نقليه ديگر، سابقه تخفيف عدم خسارت انتقال دهنده را ازسامانه الكترونيك استعلام نمايد.
ت – بيمه نامه انتقال گيرنده را در زمان تمديد، بر اساس سوابق بيمه اي وي صادر نمايد.
ماده ۹ – بيمه مركزي موظف است از طريق سامانه الكترونيك امكان ثبت و استعلام سابقه تخفيف عدم خسارت، بر اساس شماره ملي يا شناسه ملي بيمه گذار براي بيمه گر و امكان استعلام سابقه تخفيف عدم خسارت را براي بيمه گذار فراهم نمايد.
ماده ۱۰ – احكام اين آيين نامه شامل بيمه حوادث راننده موضوع ماده (۳) قانون نيز مي باشد.