.1 طبق ماده 9 قانون بیمه، درصورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می توان آن را بیمه نمود در این صورت ………..

الف) هریک از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسئول خواهد بود.

ب) هریک از بیمه گران به طور مساوی مسئول جبران خسارت هستند.

ج) بیمه نامه بعد از وقوع اولین حادثه منفسخ می گردد.

د) بعد از وقوع اولین حادثه این بیمه نامه باطل می گردد و حق بیمه قابل استرداد نیست.

.2 طبق ماده 11 قانون بیمه، در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری ……….

الف) فقط بیمه گر حق فسخ عقد بیمه را دارد.  ب) فقط ورثه یا منتقل الیه حق فسخ عقد بیمه را دارد.

ج) بیمه گرحق فسخ ندارد.  د) هریک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ عقد بیمه را خواهند داشت.

.3 طبق ماده 23 قانون بیمه، بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری در چه صورتی باطل نیست؟

الف) درصورتی که آن شخص قبلاً رضایت خود را کتباً داده باشد. ب) درصورتی که منفعت بیمه نامه عاید بیمه گذار شود.

ج) درصورتی که آن شخص قبلاً رضایت خود را کتباً نداده باشد. د) درصورتی که منفعت بیمه نامه عاید بیمه گذار نشود.

.4 طبق ماده 1 قانون بیمه، موضوع بیمه در عقد بیمه عبارت است از ……….

الف) حق بیمه.   ب) خسارت.   ج) آنچه که بیمه می شود.   د) الحاقیه.

.5 ریاست شورای عالی بیمه بر عهده چه کسی است؟

الف) رئیس کل بیمه مرکزی ج.ا.ا بدون شرکت در أخذ رأی.    ب) رئیس شرکت سهامی بیمه ایران بدون شرکت در أخذ رأی.

ج) معاون وزارت بازرگانی بدون شرکت در أخذ رأی.      د) معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون شرکت در أخذ رأی.

.6 انتقال بیش از ………. درصد سهام مؤسسات بیمه ایرانی به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی مطلقاً ممنوع است.

الف) 49    ب) 51    ج) 59    د) 61

.1 تصمیمات جلسه شورای عالی بیمه با اکثریت ………. رأی حاضر در جلسه رسمی معتبر و قابل اجرا است.

الف) 4     ب) 5      ج) 6     د) 1

.8 قلمرو اجرای اصل جانشینی شامل چه بیمه هایی است؟

الف) بیمه اشخاص.  ب) بیمه اموال.  ج) بیمه عمر.  د) بیمه درمان.

.9 مخاطره ………. افزایش احتمال خسارت در اثر رفتارهای متقلبانه بیمه گذار است.

الف) اخلاقی.  ب) فیزیکی.  ج) روحی.  د) شخصیتی.

.11 کدام یک از موارد زیر جزء ویژگی های یک ریسک بیمه پذیر نیست؟

الف) عمدی بودن خسارت.  ب) قابل اندازه گیری بودن شدت خسارت.

ج) قابل محاسبه بودن احتمال وقوع خسارت.  د) قابل پرداخت بودن حق بیمه ازنظر اقتصادی.

.11 کدام یک از گزینه های زیر جزء وظایف شورای عالی بیمه نیست؟

الف) تصویب نمونه ترازنامه و سود و زیان شرکت های بیمه

ب) تعیین میزان کارمزد و حق بیمه های مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم

ج) تحکیم و توسعه همکاری بین مؤسسات بیمه و کمک به حفظ سلامت بازار بیمه

د) تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی و نظارت بر امور بیمه اتکایی

.12 براساس کدام ویژگی قانونی قراردادهای بیمه اموال بدون رضایت بیمه گر قابل واگذاری به فرد دیگر نیست؟

الف) مشروط بودن    ب) شخصی بودن    ج) رضایت     د) تصادفی بودن

.13 کدام یک از توصیه های زیر را برای بازاریابان بیمه صحیح نمی دانید؟

الف) دائماً ایمیل یا نامه خود را تکرار کنید. ب) خدماتی را پیشنهاد دهید که قادر به تحویل شان هستید.

پرهیز کنید. د)برای افرادی بازاریابی کنید که احتمال خرید بیشتری دارند.  ج) از تکرار جمله “ای کاش می توانستم ”

.14 آمیخته بازاریابی بیمه عبارتست از:

الف)محصول، قیمت، مکان، توسعه، افراد، فرآیند و توزیع فیزیکی.  ب) تولید، تبلیغ، کشش و فروش

ج)تولید، تبلیغ، مکان، سود، فروش، مشتری و توزیع اینترنتی.  د) سود، فروش، مشتری و توزیع اینترنتی

.15 چرا تعامل با مشتری و شناخت مشتری و درک نیازهای او در پیاده سازی مشتری مداری بسیار مهم است؟

الف) زیرا در ایجاد رضایت درکارکنان شرکت نقش به سزایی بازی می کند.

ب) زیرا در نگهداری کارکنان شرکت نقش به سزایی بازی می کند.

ج) زیرا هم در جذب و هم در حفظ مشتریان نقش به سزایی بازی می کند.

د) زیرا در شناسایی نقاط ضعف مشتریان نقش به سزایی بازی می کند.

.16 کدام یک از گزینه های زیر است؟ ” بیمه عمر اعتبار ” معادل لاتین

الف) Credit Life Insurance ب) Value Insurance ج) Endowment Insurance د) Face Value of Policy

.11 اصطلاح  “Term Life Insurance” به چه معنا است؟

الف)بیمه عمر زمانی.  ب) بیمه عمر.  جامع.  ج) بیمه تمام عمر.  د) بیمه عمر مستمری

.18 معادل کدام یک از گزینه های زیر است؟ ” اصل جانشینی ”

الف) Subrogation Principle ب) Commutative Principle

ج)Indemnity Principle د) Good Faith Principle

.19 به طور سنتی رایج ترین سازوکار دریافت اطلاعات لازم توسط بیمه گران و ارائه نرخ پیشنهادی چیست؟

الف) بازدید از محل و پرسشنامه های تکمیلی.  ب) مراکز خدمات اینترنتی بیمه

ج) مراکز خدمات تلفنی بیمه.  د) فرم پیشنهاد بیمه نامه

.21 در مواردی که در ابتدای دوره بیمه، تعیین حق بیمه دقیق امکان پذیر نیست، وجه پرداختی اولیه از سوی بیمه گذار را چه می نامند؟

الف) حق بیمه قابل تعدیل.  ب)حق بیمه سربار.  ج) حق بیمه اتکایی.  د) حق بیمه ثابت.

.21 بیمه نامه ای به صورت اجباری به بیمه گذار فروخته شده است. این بیمه نامه ……….

الف) با درخواست بیمه گذار فسخ می شود. ب) با یا بدون درخواست بیمه گذار فسخ می گردد.

ج) با درخواست بیمه گذار باطل می گردد. د) با یا بدون درخواست بیمه گذار باطل می گردد.

.22 حداکثر مهلت تعیین شده برای ارزیابی خسارت پس از دریافت کلیه مدارک مورد نیاز ………. روز است.

الف) 41    ب) 51     ج) 31      د) 61

.23 در صورت عدم رسیدگی به شکایت بیمه شدگان یا بیمه گذاران در شرکت بیمه، توصیه شما طبق آیین نامه 11 بیمه مرکزی ج.ا.ا چیست؟

الف) ارجاع پرونده به محاکم قضایی     ب) ارجاع پرونده به داوری

ج) ارجاع پرونده به کارشناسان رسمی   د) ارجاع پرونده به بیمه مرکزی ج.ا.ا

.24 مبنای پرداخت کارمزد نماینده چیست؟

الف) حق بیمه پرداخت شده     ب) اندوخته قانونی به علاوه ذخیره فنی     ج) هزینه های عمومی و اداری     د) خسارت

.25 کدام یک از گزینه های زیر در مورد پرداخت کارمزد به نماینده صحیح است؟

الف) درصورتی که به هرعلت میزان حق بیمه بیمه نامه افزایش یابد، میزان کارمزد تغییر نمی کند.

ب) درصورتی که به هرعلت میزان حق بیمه بیمه نامه کاهش یابد، میزان کارمزد تغییر نمی کند.

ج) درصورتی که به هرعلت میزان حق بیمه بیمه نامه افزایش یا کاهش یابد، به همان نسبت کارمزد نیز افزایش یا کاهش خواهد یافت.

د) مبنای پرداخت کارمزد، هزینه های عمومی و اداری است.

.26 طبق ماده 9 آیین نامه شماره 94 شورای عالی بیمه کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

الف) بیمه مرکزی ج.ا.ا هر شش ماه یک بار گزارشی از نحوه اجرای آیین نامه شماره 94 توسط هریک از مؤسسات بیمه را تهیه و به شورای عالی بیمه ارائه خواهد کرد.

ب) بیمه مرکزی ج.ا.ا هر سال یک بار گزارشی از نتیجه اجرای آیین نامه شماره 94 توسط هریک از مؤسسات بیمه را تهیه و به شورای عالی

بیمه ارائه خواهد کرد.

ج) بیمه مرکزی ج.ا.ا هر سه ماه یک بار گزارشی از نحوه اجرای آیین نامه شماره 94 توسط هریک از مؤسسات بیمه را تهیه و به

شورای عالی بیمه ارائه خواهد کرد.

د) بیمه مرکزی ج.ا.ا هر دو سال یک بار گزارشی از نحوه اجرای آیین نامه شماره 94 توسط هریک از مؤسسات بیمه را تهیه و به

شورای عالی بیمه ارائه خواهد کرد.

.21 پروانه نمایندگی فروش بیمه زندگی تا چند سال اعتبار دارد؟

الف) دو سال     ب) سه سال     ج) یک سال    د) اعتبار آن نامحدود است.

.28 براساس آیین نامه 96 ، حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز برای درخواست پروانه نمایندگی فروش بیمه زندگی انفرادی کدام یک از موارد زیر

است؟

الف) دیپلم     ب) لیسانس     ج) فوق لیسانس     د) فوق دیپلم

.29 بر اساس آیین نامه 96 شورای عالی بیمه، موسسه بیمه موظف است مشخصات نمایندگان فروش را …………………….

الف) هر سه ماه یکبار کتباً به بیمه مرکزی اعلام نماید.     ب) از طریق سامانه سنهاب به بیمه مرکزی اعلام نماید.

ج) هر سه ماه یکبار به انجمن صنفی نمایندگان بیمه اعلام نماید.    د) سالانه به صورت کتبی به بیمه مرکزی اعلام نماید.

.31 بر اساس آیین نامه 96 شورای عالی بیمه در صورتی که آموزش، هدایت و کنترل نمایندگان فروش به نماینده بیمه موضوع آییین نامیه 15 شورای عالی بیمه واگذار شود موسسه بیمه مجاز است……………… کارمزد مقرر در آیین نامه 83 شورای عالی بیمه به نماینده موضوع آییین نامه 15 پرداخت نماید.

الف) حداقل 31 درصد     ب) حداکثر 31 درصد     ج) حداقل 51 درصد          د) حداکثر 51 درصد

.31 چنانچه فردی می خواهد مبلغ کمی را صرف خرید بیمه عمر کرده و به صورت موقتی از پوشش بیمه عمر بهره مند شود، چه نوع بیمه عمری به او توصیه می کنید؟

الف) بیمه عمر مانده بدهکار    ب) بیمه عمر مختلط     ج) بیمه عمر زمانی     د) بیمه تمام عمر

.32 براساس مفاد آیین نامه 68 ، کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟

الف) در انواع بیمه های زندگی جز بیمه خطر فوت زمانی، بیمه گذار می تواند در صورت تشکیل ذخیره ریاضی، درخواست بازخرید کل یا درصدی از بیمه نامه خود را نماید.

ب) ارزش بازخرید بیمه نامه زندگی حداقل معادل 85 درصد ذخیره ریاضی بیمه نامه است.

ج) درصورتی که ذی نفع در بیمه نامه زندگی بستانکار بیمه گذار باشد، حق بازخرید موکول به موافقت کتبی بستانکار است.

د) بیمه گذار پس از پرداخت لااقل حق بیمه دو سال تمام می تواند درخواست وام نماید.

.33 حداکثر میزان وام پرداختی به بیمه گذار چقدر می باشد؟

الف) 91 % اندوخته ریاضی بیمه نامه ب) 91 % ارزش بازخریدی بیمه نامه

ج) 91 % حق بیمه پرداخت شده د) 85 % حق بیمه پرداخت شده

.34 در بیمه های مختلط خطر فوت و تشکیل سرمایه، هرگاه بیمه گذار از پرداخت قسط حق بیمه خودداری نماید و ذخیره ریاضی کمتر از حق بیمه خطر فوت گردد، بیمه نامه ………….. می گردد.

الف) معلق ب) باطل ج) مخفف د) فسخ

.35 کدام نوع بیمه عمر، بازپرداخت اقساط باقیمانده یک وام بانکی به بانک وام دهنده، در صورت فوت بیمه شده را بر عهده دارد؟

الف) بیمه عمر به شرط حیات      ب) بیمه عمر مانده بدهکار      ج) بیمه عمر و سرمایه گذاری     د) بیمه عمر ساده زمانی

.36 اعتبار بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری از چه زمانی آغاز می شود؟

الف) تاریخ صدور      ب) تاریخ پیشنهاد    ج) به محض پرداخت اولین قسط    د) از تاریخ صدور مشروط به پرداخت اولین قسط

.31 کدامیک از انواع بیمه های عمر فاقد مشارکت بیمه گذار در منافع بیمه گر است؟

الف) بیمه عمر به شرط حیات ب) بیمه عمر و سرمایه گذاری ج) بیمه تمام عمر    د) عمر ساده زمانی

.38 حداکثر هزینه های اداری بیمه نامه های انفرادی سالانه، کدام گزینه است؟

الف) 1 درصد    ب) 2 درصد     ج) 11 درصد    د) 3 درصد

.39 با توجه به ماده 1 آیین نامه 68 در خصوص سرمایه بیمه نامه کدام صحیح است؟

الف) سرمایه بیمه نامه عمر انفرادی صادره توسط یک یا چند شرکت برای یک بیمه شده از دومیلیارد ریال تجاوز ننماید.

ب) سرمایه بیمه نامه عمر انفرادی صادره توسط یک شرکت برای یک بیمه شده از دومیلیارد ریال تجاوز ننماید.

ج) سرمایه بیمه نامه عمر انفرادی صادره توسط یک یا چند شرکت برای یک بیمه نامه از چهار میلیارد ریال تجاوز ننماید.

د) سرمایه بیمه نامه عمر انفرادی صادره توسط یک شرکت برای یک بیمه نامه از چهار میلیارد ریال تجاوز ننماید.

.41 کدام عبارت در مورد وام صحیح است؟

الف) نرخ کارمزد وام حداکثر 1014 بیشتر از نرخ سود فنی مورد عمل در محاسبه حق بیمه است.

ب) نرخ کارمزد وام حداقل 1014 بیشتر از نرخ سود فنی مورد عمل در محاسبه حق بیمه است.

ج) نرخ کارمزد وام حداقل 1015 بیشتر از نرخ سود قطعی مورد عمل در محاسبات بیمه نامه است.

د) نرخ کارمزد وام حداکثر 1015 بیشتر از نرخ سود قطعی مورد عمل در محاسبات بیمه نامه است.

.41 کارمزد بیمه های مستمری طبق آیین نامه 68 به چه صورتی محاسبه می شود؟

الف) معادل کارمزد بیمه های انفرادی خطر فوت زمانی     ب) معادل کارمزد بیمه های گروهی خطر فوت زمانی

ج) حداکثر 15 % حق بیمه وصولی      د) معادل کارمزد بیمه زندگی تشکیل دهنده سرمایه اولیه برای پرداخت مستمری

.42 در بیمه تمام عمر، شخص بیمه شده تا چه زمانی تحت پوشش بیمه قراردارد؟

الف) تا آخر عمر     ب) تا 65 سال تمام      ج) تا 11 سال تمام     د) تا سررسید مدت بیمه نامه

.43 بانک ها و موسسات اعتباری بیشتر از کدام یک از انواع بیمه نامه های عمر برای تسهیلات گیرندگان خود استفاده می نمایند؟

الف) عمر زمانی     ب) عمر و سرمایه گذاری     ج) عمر مانده بدهکار    د) تمام عمر

.44 فوت در بیمه های عمر از نوع فوت ……………… می باشد.

الف) به هر علت     ب) ناشی از حادثه     ج) ناشی از بیماری    د) طبیعی

.45 کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟

الف) مؤسسات بیمه نمی توانند پوشش خطرات اضافی را همراه انواع بیمه های زندگی عرضه نمایند.

ب) مؤسسات بیمه می توانند علاوه بر بیمه های مستمری، تعهدات سایر انواع بیمه زندگی را هم به صورت مستمری پرداخت نمایند.

ج) حداکثر هزینه های اداری و بیمه گری در بیمه نامه های انفرادی- یکجا حداکثر 11 درصد حق بیمه هر سال است.

د) هرگاه مبلغ بیمه برای خطر فوت در یک یا چند بیمه نامه عمر انفرادی صادره توسط یک یا چند شرکت بیمه برای یک بیمه شده از یک میلیارد ریال متجاوز باشد، مؤسسات بیمه باید پس از جلب نظر بیمه مرکزی به صدور بیمه نامه مبادرت نمایند.

.46 کارمزد بیمه اتکایی اجباری برای بیمه های زندگی با حق بیمه یکجا ……… درصد حق بیمه است.

الف) 2     ب) 3      ج) 5      د) 11

.41 فردی 31 ساله بیمه عمر زمانی ساده با مدت 11 سال و سرمایه فوت یک میلیارد ریال خریداری نموده است. اگر بیمه شده در سن 39 سالگی فوت کند، تعهد بیمه گر چقدر است؟

الف) یک میلیارد ریال        ب) 511 میلیون ریال

ج) بیمه گر تعهدی ندارد         د) یک میلیارد ریال به اضافه ذخیره ریاضی تشکیل شده برای این بیمه نامه

.48 کدام یک از گزینه های زیر جزء اقلام کسر کردنی در محاسبه سود مشارکت در منافع در بیمه های زندگی محسوب می شود؟

الف) حق بیمه های دریافتی         ب) کارمزد بیمه های اتکایی واگذاری

ج) سهم بیمه گران اتکایی بابت بازخرید و پرداخت سرمایه و مستمری       د) حق بیمه اتکایی واگذاری

.49 قبول تعهد پرداخت سرمایه یا مستمری در صورت نقص عضو بیمه شده در بیمه های زندگی …….. است.

الف) تحت پوشش      ب) ممنوع      ج) با صدور الحاقیه مجاز      د) مخفف

.51 در یک بیمه عمر گروهی خطر فوت زمانی با حق بیمه سالانه چنانچه حق بیمه وصولی 2111 تومان باشد، حداکثر کارمزد قابل اعمال چقدر است؟

الف) 311      ب) 251      ج) 211      د) 511

موفق باشید . . .