بیمه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی یکی از انواع بیمه مسئولیت و از زیر شاخه های بیمه مسئولیت مدیران فنی محسوب می گردد. این بیمه نامه مانند سایر بیمه های مسئولیت مدیران شامل پوشش های فوت، نقص عضو و هزینه های پزشکی می باشد که در محدوده تحت مدیریت مدیر آموزشگاه رخ داده و صد البته مدیر یا اعضای هیئت مدیره توسط مراجع ذیصلاح مسئول شناخته شوند. بدین ترتیب مدیران کلیه آموزشگاهها اعم از علمی ، عملی و تئوری، مدارس ، مراکز پیش دانشگاهی ، فنی حرفه ای ، دانشکده ها ، دانشگاههای غیر انفاعی ، دانشگاههای دولتی و کلیه کسانی که به هر نحوی در زمینه مدیریت آموزش فعالیت دارند به این بیمه نامه نیاز دارند.

مخاطبین بیمه نامه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

کلیه مدیران مراکز آموزشی در قبال استفاده‌کنندگان از خدمات مراکز آموزشی به این بیمه نامه نیاز دارند.

پوششهای بیمه نامه مدیران مراکز آموزشی

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

 • فوت
 • نقص عضو
 • هزینه پزشکی

تعهدات بیمه در بیمه نامه مدیران مراکز آموزشی

در صورت وقوع حادثه ناشی از موضوع بیمه نامه که منجر به خسارت بدنی گردد ، شرکت بیمه متعهد است نسبت به پرداخت خسارت بر اساس برآورد کارشناس خود، شرایط خصوصی و مدارک مثبته خسارت اقدام نماید. منظور از جبران خسارت بدنی مذکور در جدول مشخصات بیمه نامه تأمین و جبران غرامت فوت، نقص عضو و هزینه های پزشکی وارد به اشخاص ثالث موضوع این قرارداد می باشد.

غرامت نقص عضو بر مبنای درصدهای مشخص شده و اعمال آن بر سرمایه بیمه مندرج در شرایط بیمه نامه و یا معادل ریالی حداقل دیه رایج (هرکدام که کمتر باشد) تعیین می گردد. جمع مبالغ پرداختی در مدت بیمه، بابت هزینه های پزشکی و غرامت فوت و نقص عضو به هریک از زیان دیدگان موضوع این بیمه نامه نمی تواند از حداکثر تعهد بیمه گر، مذکور در شرایط خصوصی بیمه نامه تجاوز نماید. درصدهای نقص اعضاء بدن با نظر پزشک معتمد بیمه تعیین می گردد. در صورتی که بیمه گذار یا زیاندیده نسبت به نظر پزشک معتمد بیمه گر معترض باشد، موضوع در کمیسیونی متشکل از پزشک منتخب بیمه و پزشک منتخب بیمه گذار یا زیاندیده و یک نفر پزشک به انتخاب پزشک مزبور مطرح و نظر اکثریت اعضای کمیسیون مزبور برای طرفین در موارد اعتراض لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره: در صورت فوت هر نفر، کلیه وراث و ذوی الحقوق وی جمعاً در حکم یک ثالث زیاندیده تلقی می شوند.

محکومیت نقدی به نفع دولت و همچنین مجازاتهای قابل خرید بیمه گذار از شمول تعهدات بیمه گر خارج است. قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارتهای مالی و بدنی از طرف بیمه گذار بدون موافقت کتبی بیمه گر فاقد اعتبار است مگر اینکه عمل او موجب جلوگیری از تشدید خطر و به مصلحت بیمه گر باشد. در غیر اینصورت بیمه گر می تواند از پرداخت خسارت خودداری نموده و یا خسارت پرداختی را از بیمه گذار مطالبه نماید. حق سازش و حق تعقیب دعوی تا میزان تعهد بیمه گر در کلیه مراجع و مراحل قضایی با بیمه گر است. بیمه گر می تواند با پرداخت حداکثر مبلغی که طبق این بیمه نامه برای هر حادثه متعهد است و یا این که اگر مبلغی قبلاً پرداخت نموده با پرداخت مابه التفاوت آن تا میزان حداکثر تعهد، اقدامات خود را در هر یک از مراحل قضایی متوقف و از خود سلب مسئولیت بنماید و در آنصورت رهبری و کنترل مذاکرات و جریانهای حقوقی و اقدامات قانونی مربوط به هر دعوی مرتبط با موضوع این بیمه نامه را به بیمه گذار واگذار و از ادامه مداخله خودداری نماید. بنابراین بیمه گر در برابر هرگونه ادعای بعدی مسئولیتی نخواهد داشت.

تعهدات در بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

همان‌طور که در بخش اول این مقاله بیان شد، کلیه خسارت‌های وارد شده به شرکت‌کنندگان مراجعه‌کننده به مراکز آموزشی شامل هزینه‌های پزشکی، دیه فوت یا نقص عضو می‌باشند. برای پوشش دادن کلیه این خسارات، پوشش‌های اصلی در بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی به شکل زیر ارائه می‌شوند.

 • حداکثر تعهد بیمه‌گر برای هزینه‌های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه

این عدد بیان‌گر سقف تعهد بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی، برای جبران هزینه پزشکی برای یک نفر در یک حادثه می‌باشد. مقدار این پوشش بر اساس درخواست بیمه‌گذار تعیین می‌گردد. از طرفی، عموماً شرکت‌های بیمه برای ارائه این پوشش محدودیت دارند و نمی‌توان مقادیر بسیار بالا را برای آن انتخاب کرد.

برای مثال، فرض کنیم پوشش «هزینه‌های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه» در بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی،  ده میلیون تومان تعیین شده است. اگر یکی از شرکت‌کنندگان دچار حادثه شود، بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی تا سقف ده میلیون تومان هزینه‌های درمانی وی را جبران خواهد کرد.

 • حداکثر تعهد بیمه‌گر جهت هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار بیمه نامه:

این عدد در بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی، بیان‌کننده سقف تعهدات شرکت بیمه برای پرداخت هزینه‌های درمانی برای خسارات جانی وارد شده به شرکت‌کنندگان است. این عدد در بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی، حتماً باید مضرب صحیحی از « حداکثر تعهد بیمه‌گر برای هزینه‌های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه » باشد.

برای مثال عدد چهل میلیون تومان چهار برابر عدد ده میلیون تومان است. بدین معنا که سقف پرداختی بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی برای جبران هزینه‌های درمانی هر خسارت برای هر نفر ده میلیون تومان است. یعنی از یک هزینه درمانی بیست و پنچ میلیون تومانی برای تنها یک نفر، فقط ده میلیون تومان آن توسط این بیمه مسئولیت مدنی قابل پرداخت است. اما اگر در یک یا چند حادثه در طی مدت اعتبار بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی چهار نفر آسیب ببینند، شرکت بیمه تا سقف ده میلیون تومان برای هزینه‌های درمانی هر فرد پرداخت می‌کند.

 • حداکثر تعهد بیمه‌گر برای غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه در ماه‌های عادی

این قسمت بیان‌گر این است که در ماه‌های عادی (غیر حرام)، بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی برای خسارت وارد شده به یک نفر در یک حادثه فقط به اندازه دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام تعهد دارد. در سال 1401 دیه یک مرد مسلمان در ماه عادی ششصد میلیون تومان است.

 • حداکثر تعهد بیمه‌گر برای غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه در ماه‌های حرام

اگر حادثه‌ای در ماه حرام واقع شود، تعهد بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی تا سقف دیه مرد مسلمان در ماه حرام است. در سال 1401 دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام هشتصد میلیون تومان می‌باشد.

 • حداکثر تعهد جانی بیمه‌گر در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه:

مبلغی که برای این قسمت تعیین می‌شود، سقف تعهدات جانی شرکت بیمه در بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی است. یعنی اگر کل خسارت جانی وارد شده از این عدد بیشتر شود، شرکت بیمه فقط تا سقف تعهداتش در این بیمه مسئولیت، الزام به پرداخت خسارت دارد. این عدد در بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی باید مضرب صحیحی از دیه مرد مسلمان در ماه حرام باشد. برای مثال عدد سه میلیارد و دویست میلیون تومان دقیقا چهار برابر عدد هشتصد میلیون تومان است.

نکته مهم: تا زمانی که سقف تعهدات جانی بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی (برای مثال 3 میلیارد و دویست میلیون تومان) پر نشده باشد، بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی خسارت جانی ناشی از هر تعداد حادثه را جبران می‌کند. اما از آن‌جایی که غرامت فوت و نقض عضو برای هر نفر در هر حادثه ششصد میلیون تومان تعیین شده است، بنابراین در یک حادثه مبلغی بیشتر از ششصد میلیون تومان برای یک نفر پرداخت نمی‌شود. به بیان ساده‌تر، بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی می‌تواند سه عدد خسارت هشتصد میلیون تومانی، ده عدد خسارت 200 میلیون تومانی، بیست عدد خسارت 100 میلیون تومانی و … را جبران ‌نماید. اما بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی نمی‌تواند به صورت یک‌جا برای یک نفر در یک حادثه خسارت  1 میلیارد تومانی را جبران کند.

پوشش‌های تکمیلی یا کلوزها در بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

برخی از شرکت‌های بیمه در بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی، علاوه بر تعهدات پایه، تعدادی پوشش تکمیلی نیز ارائه می‌کنند. این پوشش‌های تکمیلی را می‌توان با پرداخت حق بیمه اضافی به بیمه‌نامه اضافه کرد و به این ترتیب دامنه پوشش‌دهی بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی را گسترش داد. برخی از متداول‌ترین این پوشش‌ها عبارت اند از:

 • پوشش مسئولیت کارکنان مدارس در قبال دانش‌آموزان
 • پوشش تور‌های یک روزه در محدوده کشور جمهوری اسلامی ایران
 • پوشش خوابگاه‌های دانشجویی تحت نظارت دانشگاه
 • پوشش پرداخت خسارت بدون رأی دادگاه
 • پوشش پرداخت خسارت هزينه‌هاي پزشكي بدون اعمال تعرفه
 • پوشش مابه‌التفاوت افزايش ديات تا يك سال از تاريخ انقضاء بيمه‌نامه
 • پوشش حذف فرانشيز هزينه‌هاي پزشكي

خسارت‌های غیر قابل پرداخت در بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

بر اساس ماده 2 شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی، خسارت‌هایی وجود دارند که تحت پوشش این بیمه مسئولیت مدنی قرار نمی‌گیرند:

 • خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه‌گذار
 • خسارت ناشی از انفجار هسته‌ای وتشعشات رادیواکتیو
 • خسارت ناشی از جنگ و انقلاب وشورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل
 • خسارت ناشی از تخلف از قوانین و نظامات دولتی
 • عدم رعایت تعهدات مندرج در قرارداد