هيأت وزيران در جلسه ۱۶ /۲ /۱۳۹۷ به پيشنهاد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد شوراي عالي بيمه و به استناد ماده (۵) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب ۱۳۹۵ – آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي ماده (۵) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه
ماده ۱ – در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند و ساير اصطلاحات تابع تعاريف مندرج در قانون است:
الف – قانون: قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب ۱۳۹۵ –
ب – بيمه مركزي: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران
پ – شركت بيمه: هر يك از شركت هاي بيمه در حال فعاليت يا در شرف تأسيس كه تقاضاي مجوز فعاليت در رشته شخص ثالث را از بيمه مركزي دارند.
ت – مجوز فعاليت: اجازه كتبي بيمه مركزي براي فعاليت شركت بيمه در رشته شخص ثالث كه بر اساس اين آيين نامه صادر مي شود.
ث – توانگري مالي: نسبت توانگري مالي شركت بيمه كه بر اساس مصوبات شوراي عالي بيمه تعيين مي شود.
ماده ۲ – شركت بيمه متقاضي فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث جهت اخذ مجوز فعاليت در اين رشته بايد به تشخيص بيمه مركزي واجد شرايط زير باشد:
الف – داشتن حداقل سرمايه پرداخت شده مطابق با آخرين مصوبه هيأت وزيران، موضوع ماده (۳۶) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري – مصوب ۱۳۵۰ -.
ب – كفايت ذخاير بيمه اي رشته شخص ثالث براي شركت هاي در حال فعاليت، بر اساس ضوابط موضوع ماده (۵۸) قانون.
پ – دارا بودن حداقل توانگري مالي در سطح (۲) آيين نامه مصوب شوراي عالي بيمه.
ت – داشتن امكانات سخت افزاري و نرم افزاري و سامانه هاي اطلاعاتي لازم براي صدور بيمه نامه و پرداخت خسارت و تبادل اطلاعات و امكان فروش الكترونيكي بيمه نامه شخص ثالث براساس دستورالعمل ابلاغي بيمه مركزي.
ث – داشتن نيروي انساني واجد صلاحيت به تعداد مورد نياز در امور صدور بيمه نامه و كارشناس پرداخت خسارت متناسب با برنامه هاي اجرايي شركت بر اساس دستورالعمل ابلاغي بيمه مركزي.
ج – داشتن سابقه مناسب پرداخت خسارت بر اساس عواملي نظير پرداخت به موقع خسارت، رعايت حقوق بيمه گذاران و زيان ديدگان در رشته بيمه شخص ثالث براي شركت هاي در حال فعاليت بر اساس دستورالعمل ابلاغي بيمه مركزي.
ماده ۳ – شركت بيمه متقاضي فعاليت در رشته شخص ثالث، بايد تقاضاي فعاليت در اين رشته را به همراه مدارك و مستندات لازم براي احراز شرايط مندرج در ماده (۲) اين آيين نامه به بيمه مركزي تسليم نمايد.
ماده ۴ – بيمه مركزي موظف است پس از دريافت كليه مدارك و اطلاعات موضوع ماده (۲) اين آيين نامه ظرف (۴۰) روز در صورت احراز شرايط، مجوز فعاليت را صادر و در غير اين صورت نظر خود را با ذكر دلايل عدم احراز شرايط به شركت بيمه متقاضي اعلام نمايد.
تبصره – بررسي مجدد درخواست شركت بيمه پس از رفع نواقص امكانپذير است.
ماده ۵ – در صورتي كه شركت بيمه طبق تشخيص بيمه مركزي هر يك از شرايط مندرج در اين آيين نامه را از دست بدهد موظف است در مهلت زماني كه بيمه مركزي تعيين مي نمايد (حداكثر يك سال) وضعيت خود را با ضوابط اين آيين نامه منطبق نمايد. در غير اين صورت بيمه مركزي مطابق مفاد ماده (۵۷) قانون و آيين نامه آن عمل خواهد كرد.
ماده ۶ – بيمه مركزي موظف است ضوابط و اطلاعات مربوط به صدور، لغو، تعليق يا ابطال مجوز فعاليت هر يك از شركت هاي بيمه در رشته شخص ثالث را به صورت مستمر در پايگاه اطلاع رساني خود جهت اطلاع عمومي منتشر نمايد.