هیأت عامل بیمه مرکزی ج.ا.ایران دراجرای تبصره 1 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث دراثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه “ضوابط کلی تعیین حق بیمه پوشش بیمه خسارت های مالی مازاد بر حداقل تعیین شده در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث دراثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ” را مشتمل بر 5 ماده به شرح زیر تصویب نمود:
ماده1- حق بیمه پایه موضوع این ضوابط از جمع اقلام هزینه ای منهای درآمد سرمایه گذاری به علاوه حاشیه سود به شرح زیر تعیین می گردد:
الف- اقلام هزینه ای:
1-    هزینه خسارت شامل مجموع هزینه خسارت واقع شده بیمه موضوع این ضوابط وهزینه های رسیدگی و ارزیابی خسارت های این بیمه است.
2-    هزینه اداری و عمومی شامل سهم بیمه موضوع این ضوابط از کل هزینه های اداری و عمومی موسسه بیمه است و به نسبت سهم حق بیمه صادره این بیمه از کل حق بیمه صادره موسسه بیمه محاسبه می شود. حداکثر این هزینه که می تواند در تعیین حق بیمه منظور شود شش درصد (6%) حق بیمه صادره بیمه موضوع این ضوابط است.
3-    هزینه کارمزد فروش و صدور شامل کارمزد و هزینه صدور پرداختی به نمایندگان بیمه یا کارگزاران رسمی بیمه بابت بیمه موضوع این ضوابط است. حداکثر این هزینه که می تواند در تعیین حق بیمه منظور شود شش درصد (6%) حق بیمه صادره بیمه موضوع این ضوابط است.
4-    هزینه قانونی معادل ده درصد (10%) حق بیمه موضوع این ضوابط طبق ماده (30) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1392- پرداختی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ب- درآمد سرمایه گذاری: سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی بیمه موضوع این ضوابط که از حاصل ضرب سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی بیمه های غیرزندگی موسسه بیمه در نسبت سهم ذخایر فنی این بیمه از کل ذخایر فنی بیمه های غیر زندگی موسسه بیمه به شرح زیر محاسبه می شود و از اقلام هزینه ای کسر می گردد:
ذخایر فنی بیمه شخص ثالث                     کل سود حاصل از سرمایه گذاری
کل ذخایر فنی بیمه های غیر زندگی ×        ذخایر فنی بیمه های غیر زندگی = درآمد سرمایه گذاری
ج- حاشیه سود: سودی است که پس از محاسبات فوق (کسر هزینه ها و درآمد سرمایه گذاری های موضوع بند (الف) و (ب) این ماده) بابت سرمایه گذاری و خطرپذیری سهامداران موسسه بیمه درمحاسبات مربوط به تعیین حق بیمه پوشش بیمه موضوع این ضوابط منظور می شود. حداکثر سودی که می تواند در تعیین حق بیمه منظور شود ده درصد (10%) حق بیمه صادره است.
تبصره: اقلام هزینه ای و درآمد سرمایه گذاری موضوع این ماده، براساس اطلاعات آخرین صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده موسسه بیمه برای سال مورد نظر محاسبه می شود.
ماده 2- موسسه بیمه مکلف است نرخ حق بیمه پایه پوشش بیمه موضوع این ضوابط را با رعایت مفاد ماده (1) این ضوابط و وفق آیین نامه مقررات تعیین حق بیمه انواع رشته های بیمه ای (آیین نامه شماره 81) و اصلاحات بعدی آن تعیین نماید.
ماده 3- ضوابط مربوط به تخفیف و افطزایش حق بیمه پایه موضوع این ضوابط و نحوه تقسیط و انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت، تابع ضوابط مربوط به پوشش بیمه شخص ثالث اجباری موضوع ماده 2 قانون ” بیمه اجباری
خسارات وارد شده به شخص ثالث دراثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ” می باشد.
ماده 4- موسسه بیمه موظف است اطلاعات مربوط به صدور و پرداخت پوشش بیمه موضوع این ضوابط را به صورت جداگانه از پوشش بیمه شخص ثالث اجباری ان موسسه بیمه تهیه و از طریق سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب) برای بیمه مرکزی ج.ا.ایران ارسال نمایند.
ماده 5- درصورت تخلف از مقررات این ضوابط، بیمه مرکزی ج.ا.ایران، مطابق مفاد ماده 57 قانون و آیین نامه اجرایی آن عمل خواهد کرد.