فصلنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره ۴

بانکداری و امور مالی اسامی 1 به اجزای جدای یناپذیر نظام
مالی جهان تبدیل شده و محصولات مالی اسامی در بسیاری
از اقتصادها مقبولیت گسترده ای پیدا کرده اند. صنعت بیمه
اسامی که «تکافل 2» نامیده م یشود، مؤلفه مهمی از نظام
مالی اسامی را تشکیل م یدهد و شتاب قاب لتوجهی از نظر
رشد و مشارکت شرک تهای تکافل، در بازارهای جهانی بیمه
دارد؛ ب هطوریکه بر اساس گزارش سوئیس ری از صنعت بیمه
جهان در سال 2021 ، صنعت تکافل در میان 40 کشور جهان
و با حضور بیش از 150 شرکت تکافل و 10 شرکت تکافل
اتکائی، رشد سریع سالانه بیش از 10 و نیم درصد را تجربه
کرده است و این حکایت از توان بالقو ه تکافل در صنعت
مالی جهان دارد. همچنین، تقاضای جهانی رو به رشدی برای
محصولات تکافل در میان مسلمانان و حتی غیرمسلمانان وجود دارد. برخی از مه مترین ویژگ یهای تکافل، همچون مشارکت
مردمی، تعاون و مفهوم تبرع یا همان بخشش سبب م یشود
تا مقبولیت این بخش مالی در میان غیرمسلمانان نیز افزایش
یابد. اما، باید در نظر داشت که تکافل در مقایسه با بیمه رایج
همچنان جای رشد بسیاری دارد و طبق پی شبینی گزارش اَلپِن
کپیتال 3 در اسفند ۱۴۰۰، فروش محصولات تکافل در بازار بیمه
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ) 4)GCC که
بزر گترین بازار این محصولات محسوب م یشود، با نرخ
سالانه 3.2 % از 26.5 میلیارد دلار در سال 2021 به 31.1 میلیارد
دلار در سال 2026 رشد خواهد نمود.
همچنین طبق گزارش گروه تحقیقاتی ایمارک5، ارزش بازار
جهانی تکافل در سال ۲۰۲۱ معادل ۶/ ۲۷ میلیارد دلار بوده و پی شبینی می شود تا سال ۲۰۲۷ به رقم ۸/ ۴۹ میلیارد دلار
برسد. این رقم معادل نرخ رشد مرکب سالانه د هونیم
درصدی طی سال های ۲۰۲۷- ۲۰۲۲ خواهد بود و در مقایسه با
رشد 5 درصدی بیم ههای متعارف رقم بالایی است.
بنابراین، با توجه به گستردگی جمعیت مسلمانان در سراسر
جهان و نظر به تقاضای غیرمسلمانان برای بهر همندی از
محصولات تکافل و نیز قرار گرفتن کشور عزیزمان ایران در
منطق های که بیشترین فروش محصولات تکافل را دارد، لزوم
توجه به این بخش مالی اسامی را دوچندان م ینماید. بر
همین اساس و در راستای عملکردهای علمی پژوهشکده در
ترویج مفهوم تکافل، این شماره از فصلنامه تاز ههای بیمه
ایران و جهان به این مهم پرداخته و مباحثی در خصوص آن
مطرح کرده است که به شرح ذیل ارائه می گردد.
در بخش مطالب اصلی به موضوعاتی همچون آمار صنعت
خدمات مالی اسامی و تکافل، تکافل خانواده، عدالت
اجتماعی و تکافل خرد 6، تکافل اتکائی 7، تکافل و ف نآوری مالی 8 پرداخته م یشود. بخش بین شهای تازه، به مباحثی
همچون تنظی ممقررات و نظارت بر تکافل، شمول مالی 9 در
اسام و مدیریت ریسک اسامی م یپردازد و در بخش اخبار،
به دو عنوان مطلب در خصوص پی شبینی بازار جهانی تکافل
تا سال ۲۰۲۷ و رابطه نرخ نفوذ بیمه با تکافل و بیمه دیجیتال
اشاره شده است. در بخ ش شخصیت برجسته علمی، استاد و
رئیس دپارتمان اقتصاد و مالی دانشکده کسب و کار دانشگاه
سانوی مالزی 10 ، پروفسور محمد عارف سیدمحمد 11 ، در بخش
یک معرفی تازه ، محصول تکافل پارامتریک شرکت سام
تکافل، در بخش تاز ههای نشر، دو کتاب با موضوعات اجرای
تکافل در هند و محصولات بیمه اسامی معرفی م یشوند. در
این شماره، بخش یک مفهوم تازه، به مفهوم «غرَرَ » م یپردازد

در این شماره خواهید خواند

. مقالات تازه
1.1. صنعت خدمات مالی اسلامی (IFSI) و تکافل
2.1. خدمات تکافل خانواده در نظر و عمل
3.1. تحقق عدالت اجتماعی از طریق تکافل خرد اسلامی
1.4. تکافل اتکایی
1.5. تکافل خرد و فناوری مالی: راهی به سوی شمول مالی دیجیتال
2. اخبار تازه
1.2. بازار جهانی تکافل تا سال ۲۰۲۷ به بیش از ۴۹ میلیارد دلار خواهد رسید
2.2. افزایش نرخ نفوذ بیمه با تکافل و بیمه دیجیتال
3. بینش‌های تازه
1.3. تنظیم مقررات و نظارت بر تکافل
2.3. شمول مالی در اسلام – وضعیت کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و پتانسیل تکافل خرد
3.3. ریسک و روش‌های کاهش آن در نظام تکافل
4. یک معرفی تازه
1.4. افزایش تاب‌آوری کشاورزان با محصولات تکافل پارامتریک «سلام تکافل»
5. یک مفهوم تازه
1.5. غَرَر
6. شخصیت برجسته علمی
1.6 پرفسور محمد عارف سید محمد
7. تازه‌های نشر
1.7. اجرای تکافل در هند: آتیه، چالش‌ها و راه‌کارها
2.7. محصولات بیمه اسلامی: بررسی اصول، ابزارها و ساختارهای تکافل

منبع : پژوهشنامه بیمه

جهت مشاهده متن کامل فصلنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 4 از لینک روبرو استفاده کنید